Yleiskaavan 2060 infotilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Espoon uudesta yleiskaavasta

26.4.2023 7.17Päivitetty: 27.4.2023 11.29
Teksti yleiskaava 2060 ja piirroskuva kaupungin siluetista.

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti 18.4. etätilaisuuden Espoon yleiskaavan 2060 valmistelun nykytilanteesta ja etenemisestä. Tilaisuuden aikana käytiin hyvää ja monipuolista keskustelua yleiskaavatyöhön liittyvistä näkökulmista. Asukkaita kiinnostivat eniten kaupungin kasvuun ja tiivistymiseen sekä viheralueisiin ja joukkoliikenteeseen liittyvät näkökulmat.

Asukkaille järjestetyssä Yleiskaavan infotilaisuudessa osallistujat saivat tietoa, missä tällä hetkellä mennään Espoon yleiskaavatyössä. Yleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 13.3. Seuraavaksi alkaa yleiskaavan luonnosvaihe. 

Osallistujat pääsivät etätilaisuudessa ääneen kirjoittamalla chat-palstalle kysymyksiä, joihin yleiskaavan suunnittelupäälliköt vastasivat. Asukkailla oli mahdollisuus vastata tilaisuuden aikana myös Mentimeter-kyselyyn yleiskaavan tavoitteista. Sekä chatin kysymykset että Mentin vastaukset on talletettu ja ne otetaan suunnitteluun mukaan taustatiedoiksi. 

Yleiskaavan tarkkuus ja suhde muihin kaavoihin pohdituttivat  

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Espoon yleiskaava tähtää vuoteen 2060. Asukkaat halusivat tilaisuuden aikana kysyä, kuinka tarkkoja aluevarauksia yleiskaavalla voidaan tehdä ja miten Espoon yleiskaava nivoutuu muihin pääkaupunkiseudun yleiskaavoihin.  

Yleiskaavatyössä tehdään yhteistyötä esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen kanssa sekä yhteisen suunnittelutyön merkeissä että viranomaisneuvotteluissa. Espoon yleiskaava 2060 ottaa huomioon aikaisemmat Espoossa tehdyt yleiskaavat. 

Kestävä kasvu ja kaupunkiluonnon turvaaminen kiinnostivat asukkaita eniten 

Asukkaat olivat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, millainen kaavoitus on kestävää. Yleiskaava on laaja suunnitelma ja siinä kestävyyttä katsotaan monesta eri näkökulmasta. Huomioon on otettava esimerkiksi ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Yleiskaavassa halutaan yhdistää kaikki eri kestävyyden ulottuvuudet ja tekemään ratkaisuja esimerkiksi erilaisten vaikutusarviointien avulla. 

Viheralueiden ja luonnon turvaaminen nousi asukkaiden kysymyksissä esille. Tilaisuudessa pohdittiin muun muassa, kuinka laajasti viheralueita turvataan ja säilyykö keskuspuisto yhtenäisenä. Yleiskaavalla voidaan osoittaa yleispiirteisesti laajoja viheralueita sekä viheralueiden runkoverkostoja. Runkoverkostoilla tarkoitetaan keskeisiä viheralueita ja reittejä, jotka yhdistävät luontoalueita toisiinsa. Yksittäiset, pienemmät puistot ohjataan puolestaan asemakaavoituksella. 

Yleiskaavan tavoitteissa on tunnistettu, että luonto ja lähivirkistysalueet ovat espoolaisille tärkeitä. Keskuspuiston alue on määritelty tavoitteissa laajennettavaksi.  

Joukkoliikenne ja väestönkasvu herättivät keskustelua 

Muutama osallistuja pohti joukkoliikenteen tulevaisuutta Espoossa. Yleiskaavassa varataan tilaa erilaisille joukkoliikenneratkaisuille ja on syytä olettaa, että tulevaisuudessakin tarvitaan vahvoja runkolinjoja, joiden turvin Espoossa liikutaan. Runkolinjoilla tarkoitetaan tihein vuorovälein ja vähillä pysähdyksillä kulkevaa raide- ja bussiliikennettä, joka kuljettaa massoittain ihmisiä. 

Asukkaita kiinnosti, onko väestönkasvun kehitykselle tavoitteita tai mihin sitä ohjataan. Yleiskaavan avulla voidaan varautua Espoon kasvavaan väkilukuun ja ohjaamaan uutta rakentamista, asumista, työpaikkoja ja liikennettä mahdollisimman sopiville alueille. Yleiskaavalla ei voida rajoittaa väestönkasvua. Yleiskaavan luonnosvaiheessa pohditaan, minne väestönkasvua ohjataan. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten millainen liikennejärjestelmä maankäytön tukena on saatavilla.  

Tilaisuudessa nostettiin esille myös tarve ottaa ikääntyvän väestön tarpeet huomioon yleiskaavassa. Väestön ikääntyminen huomioidaan muun muassa sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.  

Asukkaat toivovat elinvoimaisia, viihtyisiä ja sosiaalisesti kestäviä asuinalueita 

Tilaisuudessa pohdittiin, miten asuinalueiden sosiaalista eriytymistä voisi estää. Yleiskaavan avulla on mahdollista varmistaa asuinalueiden rakenteellinen toimivuus sekä sujuvat joukkoliikenneyhteydet jokaiseen kaupunginosaan. Näiden avulla on osittain mahdollista torjua sosiaalista eriytymistä.  

Asukkaat kysyivät myös, millaiseen työpaikkaomavaraisuuteen Espoossa pyritään ja miten siihen voidaan vaikuttaa yleiskaavalla. Tällä hetkellä työpaikkaomavaraisuus painottuu Espoon itäosiin. Näin tulee varmasti olemaan jatkossakin, mutta yleiskaavalla halutaan kasvattaa elinkeinotoimintaa ja työpaikkojen määrää kaikilla suuralueilla.  

Myös oman asuinalueen rakennusten ulkonäkö mietitytti asukkaita ja tilaisuudessa kysyttiin, voiko yleiskaavalla vaikuttaa rakennusten ulkonäköön. Rakennuksiin ja rakentamiseen ei voida vaikuttaa yleiskaavalla suoraan. Yleiskaavan tavoitteisiin on kuitenkin kirjattu, että olemassa oleva kaupunkirakenne on otettava rakentamisessa huomioon ja uutta rakentamista sovellettava vanhaan. 

Mitä Espoon yleiskaavatyössä tapahtuu seuraavaksi? 

Yleiskaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa prosessin eri vaiheissa. Seuraavaksi alkaa yleiskaavan luonnosvaihe, jossa suunnittelijat laativat kaavaluonnoksen. Tämän jälkeen kaavaluonnos tulee nähtäville ja asukkaat sekä muut osalliset voivat jättää siitä mielipiteen.  

Voit tutustua yleiskaavatyön vaiheisiin ja osallistumismahdollisuuksiin kaupunkisuunnittelukeskuksen verkkosivuilla.  

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan yleiskaava 2060 verkkosivuilla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa. Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme.    

Katso myös infotilaisuuden tallenne(ulkoinen linkki), jossa kerrotaan yleiskaavatyöstä ja siihen liittyvistä näkökulmista.   

  • Yleiskaava 2060
  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Koko Espoo