Vi främjar hållbar utveckling som en del av det europeiska samarbetet

21.3.2023 6.00

Det europeiska samarbetet ger Esbo stad möjligheter att främja natur- och miljöåtgärder i staden och att skaffa extern finansiering.

Markku Markkula och Meri Löyttyniemi samt 34 andra fullmäktigeledamöter lämnade 28.2.2022 en motion om Esbo stads medverkan i EU-uppdrag. Stadens svar på motionen behandlades i stadsstyrelsen 6.3.2023 och i fullmäktige 20.3.2023.

I svaret konstateras att Esbo stad har ansökt och blivit vald till två EU-uppdrag under år 2022: 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 samt anpassning till klimatförändringar. Dessa två uppdrag kompletterar varandras teman och mål.

De städer som valts till uppdraget förbinder sig till att vara klimatneutrala före år 2030 och till att fungera som innovations- och utvecklingsmiljöer för lösningar som hjälper också andra europeiska städer att uppnå samma mål före år 2050. Städerna som valts till uppdraget bereder ett avtal för klimatstäderna tillsammans med lokala intressentgrupper. Esbo stad bjuder in partner som är centrala för klimatarbetet. Avtalet bereds före hösten 2023 i samma process som färdplanen Ett klimatneutralt Esbo 2030.

Genom att underteckna deklarationen om uppdraget om anpassningen till klimatförändringar förklarade Esbo stad sig villig att samarbeta och eftersträva målen för uppdraget samt utveckla regionala åtgärder för att uppnå anpassningsmålen. Esbo stad utarbetade i fjol en åtgärdsplan för anpassning till klimatförändringen 2022–2025 och håller dessutom på att utarbeta en färdplan för att trygga den biologiska mångfalden fram till 2035. Utgångspunkten för färdplanen är total icke-försämring av naturen.

Europeiskt samarbete främjar ansökan om EU-finansiering

För Esbo möjliggör det europeiska samarbetet utbyte av god praxis, ömsesidigt lärande och en god ställning vid ansökan om EU-finansiering. I enlighet med Berättelsen om Esbo betonas ansökan om EU-finansiering särskilt vid främjandet av grön övergång och digitalisering. År 2022 var finansieringen av de EU-finansierade projekt som pågick i Esbo 8,3 miljoner euro, varav Horisont-programmets andel var 1,7 miljoner euro. Ett av målen för deltagandet i uppdragen är att ytterligare förbättra stadens möjligheter att ansöka om och få EU-finansiering för utvecklingsverksamhet enligt målen i Berättelsen om Esbo.

Esbo samarbetar också regionalt och nationellt i genomförandet av uppdragen

I uppdraget om anpassningen till klimatförändringar deltar tre finländska städer samt fyra landskap, inklusive landskapet Nyland. De sex finländska städer som valts ut till uppdraget om 100 klimatneutrala och smarta städer för en regelbunden dialog både mellan städerna och med de centrala ministerierna. I EU-finansierade projekt och för att kartlägga nya samarbetsmöjligheter samarbetar staden också med flera universitet och forskningsinstitut, den privata sektorn samt andra partner och intressentgrupper.

Stadsstyrelsen uppmanar dessutom programmet Ett hållbart Esbo och stadsmiljösektorn att leta efter sätt genom vilka Esbo kunde utnyttja EU-uppdragen Restore our Ocean and Waters(extern länk) och Soil Deal for Europe(extern länk). Det är lämpligt att utveckla verksamhetsformerna i samarbete med aktörer inom dessa teman, särskilt Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralen samt de aktörer som arbetar för att skydda Östersjön och hålla den ren.

  • Hållbar utveckling