EU-samarbetet stärks, Esbo med till missionen om anpassning till klimatförändringen

6.10.2022 11.54

Esbo stad bjöds 29.9.2022 in till att genomföra EU:s mission om anpassning till klimatförändringen. Extrema väderfenomen blir vanligare och deras allvarlighet ökar runtom i Europa. Städerna kan avsevärt påverka hanteringen av och beredningen för klimatrisker.

EU:s missioner är ett nytt och ambitiöst instrument för att ta itu med stora globala utmaningar. I september 2021 inleddes fem missioner som svarar mot utmaningar inom hälsa, klimatet och miljön. ”Anpassning till klimatförändringen”, dit Esbo nu valdes med, är en mission med vilken man stöder åtminstone 150 områden och gemenskaper i Europa så att de skulle vara hållbara mot klimatförändringen före 2030.

För Esbo möjliggör det europeiska samarbetet spridning av god praxis, ömsesidigt lärande och en god ställning för att ansöka om EU-finansiering.

"EU:s missioner erbjuder utmärkta möjligheter för benchlearning i medskapandet av nya innovativa lösningar som behövs för att bekämpa samhälleliga utmaningar. Jag kan beskriva detta som ett avgörande steg i okonventionell yrkesmässig förändringsstyrning", säger Markku Markkula, vice ordförande för programmet Ett hållbart Esbo och vice ordförande i Europeiska regionkommittén. Han fortsätter: "Gemenskapen i Esbo stad, inklusive toppexperter inom industri och vetenskap samt olika invånargrupper, har genom EU:s missioners nya möjligheter inte bara börjat använda nya samhälleliga och teknologiska lösningar i vår stad utan också tagit en viktigare roll som en global föregångarstad för att genomföra FN:s SDG-mål".

EU har ett tydligt tillvägagångssätt: i globala utmaningar ska alla samhälleliga aktörer förena sina krafter på nya och innovativa sätt. Städerna är i en ställning som är avgörande för att uppnå missionernas mål.

Extrema väderfenomen syns också i Esbo

Med anpassning till klimatförändringen avses medel och sätt med vilka man kan förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser och minska samhällets och miljöns sårbarhet för dem. Även skyddet av den biologiska mångfalden är centralt i anpassningen till klimatförändringen. I Esbo är de tre största klimatriskerna översvämningar, kraftiga regn och hetta.

"Klimatförändringen har redan på många sätt synts i Esbobornas liv: värmeböljor under de senaste somrarna, Gräsaåns och Esbo ås översvämningar samt snöfattiga vintrar, som 2020. Därför är det viktigt att klimatförändringens konsekvenser förutspås och att man förbereder sig för extrema väderfenomen som blir vanligare", säger limnolog Saara Olsen från Esbo stads miljöskydd.

Esbo stads åtgärdsplan för anpassning till klimatförändringen 2022–2025 publicerades nyss som en del av tjänsten Klimatvakt. Dessutom ska staden utarbeta en färdplan, som siktar mot 2035, för att trygga den biologiska mångfalden, där utgångspunkten är naturens totala icke-försämring.

Beredskapen inför klimatförändringen kräver investeringar av staden för att granska effekterna och bygga olika skyddskonstruktioner.

"Exempel på anpassningsåtgärderna är Notvikens och Kirkonkymppis levéer samt utrymmesreservationerna för skuggande träd i planerna. Även Esboborna spelar en viktig roll i anpassningsåtgärderna, till exempel i minskningen av mängden dagvatten genom att öka växtligheten på den egna tomten och hindra spridningen av främmande arter från trädgården till naturen. Genom stadens och invånarnas samarbete är Esbo en trygg och sund boendemiljö även om klimatet förändras", konstaterar Olsen.

Esbo är aktivt i EU:s missioner

Esbo har deltagit aktivt i EU:s missioner. I april valdes Esbo till att genomföra EU:s mission om klimatneutrala och smarta städer tillsammans med andra föregångare. Den färska uppgiften om att Esbo stad valdes till missionen om anpassning till klimatförändringen publicerades på Europeiska kommissionens årliga forsknings- och innovationsevenemang den 29 september 2022.

Stadsmissionen som fokuserar på att stävja klimatförändringen och missionen för anpassning till dess konsekvenser kompletterar varandra med tanke på deras teman och mål.

EU riktar 370 miljoner euro från programmet Horisont Europa till genomförandet av missionen för anpassning till klimatförändringen under 2021–2023, och unionens mål är att mångdubbel offentlig och privat finansiering dessutom riktas till missionerna.

Mer information

Helena Kyrki, chef för hållbar utveckling, tfn +358 43 824 86 61, helena.kyrki@espoo.fi
Saara Olsen, limnolog, tfn +358 40 663 36 20, saara.olsen@espoo.fi

EU Mission:(extern länk) Adaptation to Climate Change | European Commission (europa.eu)(extern länk)
Europeiska forsknings- och innovationsdagar (European Research and Innovation Days(extern länk)) samlar beslutsfattare, forskare, företagare och allmänheten för att forma framtiden för forskning och innovation i och utanför Europa.

  • Klimat