Till Torvmossen i Bredvik planeras fler idrotts- och rekreationsfunktioner

1.12.2022 6.54
Kombinerad illustration av golfcentrets utbyggnad och idrottshallarna.
Kombinerad illustration av golfcentrets utbyggnad och idrottshallarna. Bild: Arkkitehtitoimisto ARK BRUT (vänster bild) och A-Factor Oy (höger bild).Bild: Arkkitehtitoimisto ARK BRUT (vasen kuva) ja A-Factor Oy (oikea kuva).

Till Bredvik planeras en idrottsparksliknande helhet i led med de nya idrotts- och rekreationsfunktionerna. Klubbhuset för Hagalunds golfcenter byggs ut och öster om Torvbanevägen byggs nya idrottshallar bland annat för tennis- och padelbanor.

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs byggande av lokaler för idrotts- och rekreationsfunktioner i Bredvik. I området finns för närvarande Hagalunds Golfs golfbana, klubbhus samt servicelokaler och -byggnader. Golfcentrets syfte är att utnyttja den kvarvarande byggrätten, varvid tjänsterna i klubbhuset som byggs ut skulle stödja förutom golfcentrets funktioner, även tjänsterna i det nya idrottscentret, som byggs i kvarteret mittemot Torvbanevägen.

Utbyggnaden av klubbhuset omfattar idrotts- och rekreationslokaler, restaurang- och butikslokaler samt andra lokaler. Dessutom möjliggör utbyggnaden byggande av inkvarteringslokaler, som golfcentret inte har haft tidigare.  Även driving rangen i sidan av klubbhuset byggs ut. I led med utbyggnadsprojektet ändras antalet våningar från tre till fem. Inkvarteringslokaler är planerade till byggnadens högsta del.

Det nya idrottscentret på andra sidan Torvbanevägen består av tre idrottshallar och utespelplaner. Två av idrottshallarna ska utrustas med tennisbanor. Den tredje hallen är planerad att bli en multifunktionshall, där man bland annat kan spela padel och innebandy. Utöver spelplaner kommer idrottshallarna att ha intilliggande lokaler för idrott, kontor och restauranger, såsom ett kafé och en lunchrestaurang med uteterrass. På gårdsområdet har man planerat att placera flera tennis- och padelbanor samt parkeringsplatser för användarna av tjänsterna.

Såsom namnet avslöjar är Torvmossens område en mosse, vilket innebär att man i planeringen har fäst särskild uppmärksamhet vid hantering av dagvatten och bevarande av fuktbalansen i det kvarvarande mossområdet. Dagvattnet samlas upp från ett stort område och leds genom rör via Mankansbäcken till Gräsaån.

Stadsplaneringsnämnden behandlar vid sitt möte 8.12.2022 framläggningen av detaljplaneförslaget. Under framläggningen går det att göra anmärkningar på planförslaget. Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om detaljplaneförslaget.

Mer information om projektet https://www.espoo.fi/sv/projekt/tennishallar-i-torvmossen

  • Planläggning
Hagalund