Esbo stad deltar i beredningen av Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi

13.9.2022 11.37

Green deal för cirkulär ekonomi är ett avtal som påskyndar omställning till verksamhetssätt som är förenliga med cirkulär ekonomi. Genom samarbetet produceras forskningsdata om användningen av naturresurser och identifieras de mest verkningsfulla åtgärderna för att främja cirkulär ekonomi.

Esbo stad deltar tillsammans med 80 aktörer i beredningen av det nationella Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi. Green deal-avtalet påskyndar samhällets omställning till verksamhetssätt som är förenliga med cirkulär ekonomi. Avtalet består av gemensamma ramar och kriterier samt de deltagande aktörernas åtaganden om att främja cirkulär ekonomi.

Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi utgår från ett scenarioarbete där forskningsinstituten ger en lägesbild av förbrukningen av naturresurser och dess konsekvenser för miljön och ekonomin. Utifrån scenarioarbetet utarbetar forskningsinstituten och de deltagande aktörerna mål och åtgärder som ska ingå i åtagandena i Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi. Aktörerna ansluter sig till Green deal-avtalet genom sina åtaganden. I sina åtaganden fastställer aktörerna de mål och åtgärder som främjar omställningen till cirkulär ekonomi i egen verksamhet så effektivt som möjligt.

Omställningen till cirkulär ekonomi sker tillsammans

Våren 2022 bjöd Miljöministeriet och Arbets- och näringsministeriet in branschorganisationer, företag, landskap, städer, kommuner och andra intresserade parter att delta i beredningen av Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi. 80 aktörer, som omfattar 23 kommuner, har nu förbundit sig att främja cirkulär ekonomi genom Green deal-avtalet. Green deal-avtalet bereds i nära samarbete mellan de deltagande aktörerna, ministerierna och forskningsinstituten. ”Samarbetet hjälper oss att fastställa mer verkningsfulla åtgärder för att främja cirkulär ekonomi utifrån forskningsbaserad kunskap”, berättar utvecklingschef Reetta Jänis från Esbo stads kompetenscenter för hållbar utveckling.

Att främja cirkulär ekonomi stöder Esbos mål

Att främja cirkulär ekonomi i Esbo stöder vårt mål om att vara klimatneutral före 2030 och att vara föregångare när det gäller att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi är ett effektivt sätt att uppnå klimatmålen genom att minska användningen av nya råvaror och utsläppen från produktionen. Cirkulär ekonomi har en stor betydelse för en hållbar användning av naturresurser och för att upprätthålla och utöka den biologiska mångfalden. Omställningen till cirkulär ekonomi skapar också ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser i Esbo. Esbo har förbundit sig till att främja cirkulär ekonomi genom att år 2020 underteckna förbindelsen Circular Cities Declaration om cirkulär ekonomi.

Vad är Green deal?

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller den offentliga sektorn. Med hjälp av Green deal-avtalen söker man lösningar på klimatutmaningarna, lösningar för att motverka förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtion av naturresurser samt lösningar för att främja cirkulär ekonomi i Finland. Genom avtalen kan lagstiftningen genomföras effektivare eller kompletteras. I avtalen kan man också ställa upp striktare mål än vad lagstiftningen anger och uppnå vissa mål utan ytterligare bestämmelser. Esbo stad har också anslutit sig till Green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser för att minska utsläppen på byggarbetsplatser. Läs mer om Green deal för cirkulär ekonomi på Miljöministeriets webbplats(extern länk).

  • Hållbar utveckling