Ett hållbart Kera byggs upp i samarbete

29.3.2022 7.53

Kera är ett av de största nybyggnadsområdena i Esbo. Det gamla industri- och lagerområdet blir ett bostads- och arbetsplatsområde som baserar sig på hållbarhet och klimatneutral cirkulär ekonomi. Området ska få minst 14 000 invånare. Utvecklingen till ett hållbart område genomförs i samarbete med markägare, byggare och andra utvecklingspartner.

År 2019 inleddes projektet Ett rent och smart Kera, genom vilket Kera började utvecklas till ett bostads- och arbetsplatsområde som baserar sig på klimatneutral cirkulär ekonomi i enlighet med Esbo stads strategi. Målet var att skapa en grund för ett nytt slags samarbetsplattform, som senare blir ett internationellt exempel på hållbarhet. Inom projektet skapades en verksamhetsmodell som gör det möjligt för olika partner att delta i utveckling av hållbara stadslösningar. Ett omfattande samarbete möjliggör rena och smarta tjänster för framtidens invånare och andra aktörer i Kera till exempel i fråga om energi, mobilitet och boende. 

Dessutom resulterade samarbetet i en förbindelse för utveckling av Kera som styr utvecklingen av området på lång sikt. Markägarna och byggarna inom centrumområdet förbinder sig till att beakta principerna för hållbar utveckling i sina projekt. Detta kompletteras av en färdplan för klimatneutralitet, som samlar åtgärder till stöd för genomförandet av förbindelsen. Konkreta resultat av utvecklingsarbetet var bland annat en klimatneutral energilösning för området, öppnandet av hallarna i Kera för tillfällig användning bland annat inom idrott och stadskultur, ett pilotnät med 19 smarta stolpar, utredningsarbetet för regional samordning av rivningsmaterial och schaktmassor samt planering och testning av nya trafiktjänster. Vi strävar efter att dela med oss av de erfarenheter och lärdomar som fås av utvecklingen av området också till andra områden i Esbo och Finland. Läs mer om Keras utredningar och pilotförsök här.

Samarbetet i området fördjupas i mars 2022 inom projektet Rent och smart – samarbetes Kera. Målet med projektet är att stärka uppkomsten av Keras stadsdel som bygger på klimatneutral cirkulär ekonomi. Till åtgärderna hör ett utvecklingsforum för företag, kartläggning av möjligheterna att tillfälligt använda tomma lokaler i Kera samt att skapa en försöks- och mötesplats vid hallarna i Kera. Samtidigt främjas Esbos mål för klimatneutralitet och SDG-föregångarmål.

Stadsdelen Kera utvecklas, förändras och byggs ännu i över ett decennium. I Kera kan man testa och utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som kan tillämpas också i andra områden. Esbo stad har förbundit sig i att verka aktivt i Kera och att rikta utvecklingsverksamhet enligt hållbara stadslösningar till området för att stöda genomförandet av lösningar inom samarbete, klimatneutralitet och cirkulär ekonomi.

Projektet Ett rent och smart Kera genomfördes som en del av det förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammet Ett hållbart Esbo. För genomförandet av projektet ansvarade utöver staden jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och huvudstadsregionens stiftelse Smart & Clean samt åtta partnerföretag: A-Insinöörit Oy, Esbo bostäder, Fortum Oyj, LokalTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy och SOK. Projektet Rent och smart – samarbetes Kera (2022–2023) genomförs med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfondens strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som beviljats av Nylands förbund.

Mer information:

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892

Tessa Armour

Specialist040 636 8818
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga