Klientavgifterna för social- och hälsovård och avgiftstaket har ändrats 2022

Publicerad: 4.1.2022 13.16Uppdaterad: 24.2.2022 13.21

Social- och hälsovårdens klientavgifter ändrades 1.1.2022. Ändringarna bygger på en lagändring om avgiftstak och på statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (indexjusteringar).

Avgiftstak

För klientavgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak för varje kalenderår. Efter att avgiftstaket nåtts får klienten i regel tjänster som faller under avgiftstaket utan avgift. Det är på klientens ansvar att hålla reda på avgifterna som betalas och meddela staden när avgiftstaket nås.

År 2022 är avgiftstaket 692 euro. Klientavgiftslagen har ändrats så att fler tjänster än förr faller under avgiftstaket. Sådana är till exempel avgifter inom munhälsovård, tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård, avgifter som betalas med utkomststöd och avgifter för distanstjänster.

Avgifter som faller under Avgiftstaket.

Andra ändringar

Social- och hälsovårdens klientavgifter justeras vartannat år enligt folkpensionsindexet och arbetspensionsindexet. De disponibla medlen inom serviceboende med heldygnsomsorg ökar på grund av indexjusteringen till 167 euro per månad från 1.1.2022. På motsvarande sätt höjs inkomstgränserna vid fakturering för regelbunden hemvård, regelbunden hemservice för barnfamiljer och vanligt serviceboende. Avgifterna för dessa tjänster sjunker en aning.

Dessutom görs indexhöjningar av vissa klientavgifter från 1.2.2022. Sådana är till exempel avgifter inom munhälsovården och avgifter för läkarintyg. Nya avgifter tas i bruk för läkarmottagning på distans och fysioterapeutens distansmottagning. Inom funktionshinderservicen ändras boendeavgiften som ersätter hyra och avgifterna för uppehälle från 1.2.2022. Stadsstyrelsen godkände ändringarna i klientavgifterna 10.1.2022.

Mer information: Social- och hälsovården klientavgifter

  • Fakturering