Den politiska övervakningsgruppen satte sig in i läget och riskerna vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde

Publicerad: 7.10.2021 14.21Uppdaterad: 8.10.2021 6.57

Övervakningsgruppen har söm uppgift att övervaka och stöda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde. Det första sammanträdet hölls 6.10.2021.

Inom Västra Nylands välfärdsområde bygger man nu en förändringsorganisation och tar fram ekonomiplaner och en färdplan för förändringen. Ett samarbetsorgan har inrättats och för förändringen har det skapats diskussionsforum och informationskanaler. För beredningen svarar det temporära beredningsorganet, som har sammanträtt sedan slutet av augusti.

Tidsplan, informationssystem och finansiering väcker oro

De största riskerna i samband med beredningen är den snäva tidtabellen, informationssystemen och de finansieringsbeslut som saknas. Det finns mycket lite tid till exempel för anskaffning av informationssystem eller integrering av olika klient- och patientdatasystem. Dessutom genomför alla välfärdsområden omfattande ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och andra resurser är knappa.

Dessa teman diskuterades vid det första sammanträdet för den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 6.10.2021.

Övervakningsgruppen lyfte fram sin oro över kostnaderna för och finansieringen av informationssystemen, patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med integreringen av patientdatasystemen samt invånarnas tjänster i övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Tryggandet av invånarnas tjänster prioriteras

Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn konstaterade att det viktigaste är att invånarnas tjänster tryggas. Avsikten är att bevara fungerande servicekedjor också i samband med förändringen och att tillsammans vidareutveckla dem.

Övervakningsgruppen återkommer till dessa teman vid sina kommande möten. Nästa möten hålls 10.11 och 9.12.

Övervakningsgrupp

Övervakningsgruppen består av ordförandena för Västra Nylands stads- och kommunstyrelser och för räddningsverkets direktion samt av företrädare för politiska partier och grupper. Övervakningsgruppen har till uppgift att övervaka och stöda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde. Övervakningsgruppen deltar inte i beredningen för beredningsorganet eller i beslutsfattande. Övervakningsgruppens mandattid går ut när Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. 

Läs mera

  • Välfärdsområde