Coachning ger kompetens och stöd för sysselsättning

5.10.2021 6.01
Händerna av fyra personer på bordet.
6Aika-projektens modell för kollegialt mentorskap har utnyttjats och vidareutvecklats i utbildningssamkommunen Omnia, där den når en större grupp personer för coachning än tidigare.Bild: Olli Urpela

Sysselsättningsprojekten inom 6Aika-strategin har i Esbo koncentrerat sig på att identifiera företagens behov och att utveckla arbetssökandenas kompetens så att den motsvarar detta behov. Sysselsättning är inte nödvändigtvis det enda målet, utan man kan också hitta en plats för vidareutbildning eller fundera på alternativet att bli företagare.

Esbo stad har inom 6Aika-strategin deltagit i tre projekt som finansierats av Europeiska socialfonden. Inom projektet Digipore utvecklades arbetssökandenas kompetens så att den motsvarar företagens behov. Inom projektet DuuniPolku hjälpte man unga företagare vidare på sin stig. Projektet DigiPoint fortsätter sitt arbete utifrån tidigare lärdomar.

Förutom coachning erbjuds socialt stöd

Inom Digipore söktes lösningar på matchningsproblemet inom informations- och teknologibranschen genom skräddarsydda kodningsutbildningar. Med matchningsproblem avses att lediga jobb och experter inom branschen inte hittar varandra. Projektet var mycket kortvarigt, men det gav positiva resultat: cirka hälften av kunderna blev sysselsatta eller hittade en arbetsprövningsplats efter utbildningen.

DigiPoint fortsätter med samma arbete fram till sommaren 2022. Merparten av deltagarna är högutbildade eller invandrare.

”DigiPoint bygger på lärdomarna från Digipore. Utifrån tidigare lärdomar har det bland annat varit lättare att nå företag än att börja från noll", berättar projektchefen för DigiPoint Susanna Tuisku.

DigiPoint erbjuder dessutom socialt stöd, vars behov har upptäckts i tidigare projekt. Till exempel kamratstöd är mycket viktigt för arbetssökande. Genomförandet av coachningsprogrammet kan också förutsätta mer personlig handledning, om kunden varit arbetslös en längre tid.

Lärdomarna av projekten utnyttjas i större utsträckning

Också inom projektet DuuniPolku grundades en mentorskaps- och kamratgrupp, Mastermind Group, för invandrare som är intresserade av företagande och självutveckling. Esbo stad ansvarade för mentorskapet och sammanställandet av ett nätverk för företagande, och vid sidan av detta utvecklade yrkeshögskolan Metropolia företagarutbildning för unga invandrare.

Omkring 40 procent av deltagarna grundade ett företag eller övervägde det allvarligt. Ett bra resultat ansågs också vara att vissa deltagares företagsidé inte längre kändes realistisk efter företagarstudierna och att deltagarna då kan koncentrera sig på att sysselsätta sig på något annat sätt.

”Dessutom är lärdomarna av invandrarnas utbildning, identifieringen av behovet av kamratstöd och nätverksbildningen med bland annat företagar- och invandrarorganisationer helt centrala, om än svårare mätbara resultat”, berättar projektkoordinatorn för DuuniPolku Jaana Gummerus.

Modellen för kollegialt mentorskap har dessutom utnyttjats och vidareutvecklats i utbildningssamkommunen Omnia, där den når en större grupp personer för coachning än tidigare.

Utöver kamratstöd har man i sysselsättningsprojekten upptäckt ett behov av långsiktighet. Tuisku talar om projektverksamhetens kortvariga karaktär. Det kan vara svårt att snabbt nå de rätta kundgrupperna eller så kan deras kompetens vara på en annan nivå än vad utbildningen förutsätter. Mer bestående strukturer behövs för kartläggning av kompetensbehov, för kundhandledning och för identifiering av företagens behov.

”Högskolorna har en viktig roll som utbildningsanordnare, men deras perspektiv begränsar sig till lärande. Staden har möjlighet att granska sysselsättningen som en del av en mer omfattande välfärd – socialt stöd är en viktig del av denna helhet. Utnyttjandet av lärdomarna från projekten i kommunförsöket ger möjlighet att skapa varaktighet i tjänsterna.”

Mer information

Den här artikeln ingår i en artikelserie där vi berättar om Esbo stads arbete inom strategin 6Aika åren 2014−2022.  6Aika är de sex största finländska städernas (Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) gemensamma strategi för öppna, smarta och hållbara tjänster i städerna. Det centrala temat har varit att identifiera stadens utmaningar och pröva nya lösningar i samarbete mellan staden, företagen, invånarna, läroanstalterna och högskolorna.

Andra artiklar i serien:

 

  • Innovationsarbete