Arbetet för hållbar utveckling är en viktig del av städernas samarbete

7.5.2021 9.30Uppdaterad: 5.10.2021 6.12

Arbetet för hållbar utveckling kommer att bli allt viktigare för städerna i framtiden. Sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska konsekvenser måste i fortsättningen beaktas i egentligen all verksamhet i städerna.

6Aika har intensifierat expertnätverket i städerna och ökat den gemensamma förståelsen för möjligheter och utmaningar med utvecklandet; hur vi utvecklar tillsammans med företag och högskolor, hur vi engagerar invånarna och hur resultaten av utvecklingsarbetet utnyttjas på bästa möjliga sätt.

En ekologisk lösning kan också vara ekonomisk

”En ekologisk lösning kan också vara mer ekonomisk på längre sikt”, berättar Iina Kallio på Esbo stads miljöcentral, som har koordinerat projektet Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden inom 6Aika-strategin.

Miljövärdet kan användas som kriterium vid upphandling av entreprenader. På Lukutorget, som var pilotobjekt för ett utsläppsfritt bygge, ledde miljökriterierna till användningen av inhemsk sten. Det innebar att utsläppen från produktionen och transporterna minskade betydligt jämfört med import från utlandet, som är det vanligaste alternativet vid infrastrukturbyggande.  Användningen av inhemsk sten stöder den finländska sysselsättningen och skatterna för produktion, transporter och drivkraft blir också kvar i Finland. Den samhällsekonomiska multiplikatoreffekten är betydande.

Försöken stöder målen för koldioxidsnålhet

Samma fråga har behandlats av Esbo stads team för hållbar utveckling, som utvecklar Kera till ett exempelområde för kretsloppsekonomi.

”Utvecklingen av kretsloppsekonomi stöder stadens mål om klimatneutralitet. Genom försök inom kretsloppsekonomi stöder vi förändringar i verksamhetssätten och i valen för en hållbar vardag”, berättar Reetta Jänis och Mia Johansson om Partnerskapsmodellen för hållbara stadsdelar.

Utöver utsläppsminskningar skapar försöken nya innovationer för företag och ny förståelse för affärsmodeller inom kretsloppsekonomi. Staden drar nytta av den nya affärsverksamheten och sparar dessutom pengar. Hållbara lösningar ökar också invånarnas välfärd och främjar en hållbar vardag.

En besparing på 20 000 megawattimmar motsvarar 1,5 miljoner euro

Också affärsverket Esbo lokaler har funderat över sambandet mellan utsläppsminskningar och ekonomisk hållbarhet. Joni Leinonen deltog i projektet Energivisa städer.

”I själva verket siktar all vår verksamhet på målen i stadens energieffektivitetsavtal. Målet i energieffektivitetsavtalet är en energibesparing på 7,5 procent åren 2017–2025. Den årliga elbesparingen skulle uppgå till ett värde av 1,7 miljoner euro", berättar Leinonen.

Inom ramen för projektet arbetade man med att lösa visualiseringen av fastigheternas energi- och förhållandeuppgifter för sakkunniga och användare av fastigheterna.

”Vi lärde oss mer allmänt om anskaffning av system, ledning genom information och analys av uppgifter om förhållandena Av pilotprojektet lärde vi oss mycket för kommande upphandlingar”, konstaterar Leinonen.

Försöken är språngbrädor till nya tjänster

Utveckling genom försök har varit en viktig del av alla hållbarhetsprojekt. I vissa fall har det varit viktigt att utveckla upphandlingen. I andra fall har man från första början strävat efter att staden ska ha en roll när det gäller att sammankalla aktörer och utveckla utvecklingsmiljön, men tanken är att de nya tjänsterna ska fungera på marknadsvillkor efter försöket.

Speciellt denna aspekt nämner Karoliina Korpela på Enter Espoo: ”Projektet Ända fram hade som mål att pröva nya lösningar på marknadsvillkor för att komplettera kollektivtrafiken och förbättra nåbarheten till den fina Strandpromenaden i Esbo, skärgården och Noux. Med försöket stödde vi företagande och företagens synlighet. Samtidigt främjade vi mål kring Esbos hållbarhet, ansvarsfull turism, försök, lärande tillsammans och rekreation i den lokala naturen.”

Korpelas arbete med turism och små utsläpp fortsätter inom ett annat projekt, CarbonWise.

”Vi utvecklar som bäst coachningar kring hållbarhet för hotell och andra turismföretag tillsammans med de övriga städerna. Ansvarsfullhet är inte längre någon ”separat grej”, utan en fråga som påverkar företagets konkurrenskraft och synlighet. Såväl enskilda resenärer som instanser som gör större anskaffningar förutsätter i fortsättningen att företagen beaktar ansvarsfullhet.”

Social hållbarhet vid sidan av ekologiskt och ekonomiskt tänkande

Utöver de ekonomiska och ekologiska målen kan man också ha till exempel sociala mål. Tuomas Kiuru och Mari Päätalo från teamet för hållbar utveckling berättar att ett trafiksystem som bygger på privatbilism kan försätta dem som inte har bil i en svagare ställning. I projektet Mindre koldioxidutsläpp i trafikknutpunkter testas som bäst till exempel ett skåp för laddning av elcyklar, en bildelningstjänst och distansövervakning av cykelparkeringar. Med hjälp av dessa främjas hållbar trafik i staden.

”Helheten förändras inte på en gång genom enskilda försök. Ett försök kan däremot vara större än sin storlek på många sätt och genom att främja försök får vi fler tjänsteproducenter till området”, sammanfattar Kiuru.

Städernas partner har en viktig roll i att stävja utsläppen

Alla ovan nämnda experter i staden berättade att staden har en central roll när det gäller att stävja energiförbrukningen och utsläppen, men också stadens partner har en viktig roll.

Vårt mål är att lära oss av försöken och gå vidare mot ett mer verkningsfullt samarbete med företagen. Invånarna i Esbo har i många fall deltagit i försöken med tjänsterna. Samarbetet i utvecklingen av tjänsterna, men också i kommunikationen, upplevdes vara mycket viktigt: staden och företagen bygger tillsammans en bättre stad för invånarna.

Mer information

Med denna artikel startar vi en artikelserie där vi berättar om Esbo stads arbete inom strategin 6Aika åren 2014–2022.  6Aika är de sex största finländska städernas (Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) gemensamma strategi för öppna, smarta och hållbara tjänster i städerna. Det centrala temat har varit att identifiera stadens utmaningar och pröva nya lösningar i samarbete mellan staden, företagen, invånarna, läroanstalterna och högskolorna.

Andra artiklar i serien:

  • Innovationsarbete
  • Hållbar utveckling