Området kring Köklax station i Esbo förnyas

Publicerad: 24.9.2021 7.39
Glashyttan. Utsikt över Hyttmästarens område.Bild: Arkkitehdit Anttila & Rusanen.

I närheten av Köklax station planeras bostadsområdet Glashyttan som kompletterar Köklax centrum. Området omfattar en cirka en och en halv kilometer lång zon söder om Kustbanan och är för närvarande huvudsakligen ett industriområde.

I framtiden kommer Glashyttan att ha cirka 4 000 nya invånare. Byggandet av bostadsområdet främjar också byggandet av förlängningen av Stadsbanan fram till Köklax, när det finns tillräckligt med resenärer för de nya tågturerna.

Trivsamt boende i Esboåns kulturlandskap

I och med byggandet av nya bostäder blir Glashyttan ett mer urbant område som dock behåller sin lummighet. Bostadshusen är huvudsakligen flervåningshus, vars våningstal varierar mellan fyra och åtta.   

I den nordöstra delen av området anpassas byggandet till det omgivande kulturlandskapet genom att husen är lägre.

Vid planeringen av Glashyttan har områdets byaktiga karaktär beaktats: På gatunivån byggs affärslokaler och mellan byggnaderna löper vägar av varierande slag. Längs vägarna placeras små öppna platser för vistelse.

Dessutom betonas den byaktiga karaktären med hjälp av till exempel fasadernas material och färger samt takformerna.

Esboån, som rinner genom Glashyttan, beaktas i planeringen. Längs ån planeras rutter till vilka man lätt kommer gående. Det finns många ställen mellan husen och på de öppna platserna med vyer över ån. Den gamla stationsbyggnaden och varumagasinet samt pumpstationsskötarens bostadshus skyddas.  

 Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar godkännandet av detaljplanen för offentlig framläggning på sitt sammanträde 30.9. Beslutet om godkännande av detaljplanen fattas av fullmäktige.

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 22.9 (på finska)(extern länk)

Mer information om detaljplanen (på finska)

Mer information:

Arkitekt Sonja Sahlsten, tfn 040 639 3084

Områdesarkitekt Outi Reitmaa, tfn 043 824 9583

 

 

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
Esbo centrumEsbovikenKöklax