Västra Nylands social- och hälsovårdsprgram: några smakprov

22.1.2021 13.24Uppdaterad: 8.10.2021 12.24

I västra Nyland förnyar vi social- och hälsovårdstjänster tillsammans med invånarna och personalen. Några smakprov:

Mentalvården för unga och vuxna

Inom mentalvården skapas nya servicekedjor för både unga och vuxna. Målet är att det snabbt och enkelt ska gå att få tillgång till tjänsterna och att kontinuiteten i vården ska säkerställas. Varje klient erbjuds tjänster som lämpar sig för just hans eller hennes situation. Tjänsteutbudet utvidgas med digitala tjänster – de erbjuds klienter som drar nytta av dem. Tjänsternas nuläge utreds under våren, och efter sommaren kan vi inleda försök. 

Vårdhemsportalen

Vårdhemsportalen utvidgas: I Esbo har man i ett år använt en vårdhemsportal(extern länk), där klienterna kan välja ett lämpligt alternativ bland offentliga och privata vårdhem. Vårdhemsportalen förnyas under 2021. I fortsättningen betjänar den invånarna i alla kommuner i västra Nyland och erbjuder mer information om servicens kvalitet. I den nya vårdhemsportalen kan man läsa hur nöjda de boende är, hur nöjda de anhöriga är och uppgifter från tillsynsbesöken på vårdhemmen. 

Digitala kliniken

Den digitala kliniken utvecklar distansmottagning och mer omfattande chattjänster, som testas i några kommuner i västra Nyland hösten 2021. 

Familjecentralen

Familjecentralerna gör tjänsterna för barnfamiljer lättillgängliga. På samma plats får familjen vägledning och rådgivning, mödra- och barnrådgivning och vid behov även familjerådgivning, familjesocialarbete och barnskydd. Familjecentralen fungerar också som mötesplats för barnfamiljer. Det kommer också att finnas möjlighet till distansmottagning och andra digitala tjänster samt tjänster i hemmet. Familjecentraler finns redan i Lojo, och Esbos första familjecentral öppnas 2022. 

Framtidens social- och hälsocentral

Framtidens social- och hälsocentraler erbjuder hälsostationstjänster, mental- och missbruksvård, socialtjänster och tjänster för seniorer på ett enkelt och smidigt sätt. Social- och hälsocentralen kommer att erbjuda digitala tjänster, tjänster på platsen och mobila tjänster. Social- och hälsocentraler planeras nu i Esbo i Esboviken (2024) och i Alberga (2025). 

Klient- och patientdatasystem

Antalet klient- och patientdatasystem minskas. Inom social- och hälsovården i kommunerna i västra Nyland används för närvarande 36 olika klient- och patientdatasystem. Det är meningen att antalet system ska minska till 22 under 2022. Enhetligare klient- och patientdatasystem förbättrar servicen, öppnar nya digitala tjänster för klienterna, underlättar driften och sparar kostnader. 

Vi berättar om framsteg med dessa och andra nya tjänster under året.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde