Läroplanen, läroämnen och bedömning

Verksamheten i skolorna grundar sig i läroplanen. Läroplanen berättar vad som studeras i skolan och vilka metoder som används i undervisningen. Läroplanen definierar mål och innehåll i läroämnena. I läroplanen berättas också hur elevens lärande bedöms. I bedömning av lärande används mångsidiga metoder och elevens egen delaktighet är centralt.

Läroplanen

Läroplanen har tre nivåer

För den förberedande undervisning och påbyggnadsundervisningen finns egna läroplaner

Bild: Taru Turpeinen

Läroämnen och timfördelning

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning ges undervisning i läroämnen. Lagen definierar också timfördelningen, dvs. hur många timmar varje läroämne undervisas i veckan. Timfördelningen finns på samlingssidan för läroplaner under rubriken läroplan för grundläggande undervisning.

I skolan kan undervisning ges också genom att kombinera olika läroämnens innehåll för att skapa meningsfulla helheter för elevens lärande.  

Bedömning

Syftet med bedömningen är att sporra eleven i sina studier samt främja elevens studiefärdigheter och studiemotivation. I Esbo är det viktigt att bedömningen präglas av positiv pedagogik. Via bedömningen utvecklar eleven sin förmåga till självvärdering.

Största delen av bedömningen sker som en del av det dagliga skoloarbetet i växelverkan mellan elev och lärare. I undervisningen får eleven respons och handledning i lärandet som hjälper eleven att göra framsteg i sitt eget lärande. Utöver detta får eleverna betyg under den grundläggande utbildningen, verbala eller med vitsord, till exempel läsårsbetyg som ges efter varje läsår då vårterminen slutar. När eleverna går ut den grundläggande utbildningen på årskurs 9 får de ett avgångsbetyg.

I den grundläggande utbildningen bedöms lärande och kunnande, arbete och uppförande.

Bedömningen ska vara sporrande och realistisk samt utgå ifrån de mål som är definierade i läroplanen. I bedömningen används mångsidiga metoder och elevernas behov av stöd och förutsättningar beaktas. Skolan informerar eleverna och vårdnadshavarna om bedömningen.