Opetussuunnitelma, oppiaineet ja arviointi

Koulujen toiminta perustuu opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma kertoo, mitä kouluissa opiskellaan ja minkälaisia tapoja opetuksessa hyödynnetään. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmassa kerrotaan myös, kuinka oppilaan oppimista arvioidaan. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja sitä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä oppilaan kanssa.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa on kolme tasoa.

Lisäksi perusopetuksen lisäopetuksessa ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytetään omia erillisiä opetussuunnitelmia.

Kuva: Taru Turpeinen

Oppiaineet ja tuntijako

Perusopetuslain mukaisesti opetusta annetaan tietyissä oppiaineissa. Laki määrittää myös tuntijaon, eli sen, montako oppituntia kutakin oppiainetta viikossa opiskellaan.  

Parhaiden mahdollisten oppimistulosten takaamiseksi opetusta voidaan järjestää yhdistämällä eri oppiaineiden sisältöjä keskenään, ylittämällä eri oppiaineiden rajoja ja organisoimalla erilaisia teemakokonaisuuksia.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin tarkoitus on kannustaa oppilasta ja lisätä oppilaan opiskelumotivaatiota. Meille Espoossa on tärkeää, että oppimisen arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Tärkeää on myös kehittää oppilaan itsearvioinnin taitoja.  

Suurin osa arvioinnista tapahtuu päivittäisessä koulutyössä, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän lisäksi oppilaat saavat perusopetuksen aikana sanallisia ja numeerisia todistuksia.  

Keväisin lukuvuoden päättyessä oppilaat saavat lukuvuositodistuksen. Tämän lisäksi syyslukukauden päättyessä jaetaan välitodistus. Peruskoulun 9. luokan päättyessä annettava todistus on nimeltään päättötodistus.   

Opetussuunnitelman mukaisesti arviointi kohdistuu oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.  

On tärkeää, että oppimisen arviointi on kannustavaa, realistista ja tavoitteiden mukaista. Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja joustavia menetelmiä. Oppilaiden tarpeet ja tilanteet otetaan arvioinnissa huomioon. Oppilaalle ja huoltajille tarjotaan kattavasti tietoa siitä, mitä ja miten arviointi toteutetaan.