Förskoleundervisningens planering och genomförande

Alla barn ska delta i avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska ge barnet positiva inlärningsupplevelser, möjligheter till mångsidigt umgänge med jämnåriga och förstärka självförtroendet. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen som finns att läsa på Svenska bildningstjänsters sida där läroplanerna är samlade.

Egen plan för lärande

Varje barn i förskolan har en egen plan för sitt lärande. Planen stöder personalen i planeringen och genomförandet av förskoleundervisningen. Du har möjlighet att ta del av planen vid ett föräldrasamtal i början av höstterminen.

Målet för all förskoleundervisning är att stärka barnets självkänsla och personliga utveckling. Varje barn ska ha möjlighet att utgående ifrån egna förutsättningar få stöd för växande och lärande i alla situationer i förskolan. Pedagogiken i förskoleundervisningen ska vara kvalitativ och mångsidig som beaktar både gruppens och enskilda barns behov. Barnen rätt att få tillräckligt stöd genast när behov uppstår. Läs mer om stöd på sidan om stöd för växande och lärande

Avgifter

Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag kl. 9—13 och den är avgiftsfri. Om ditt barn behöver småbarnspedagogisk verksamhet utöver förskolan räknas den småbarnspedagogiska verksamhetens avgift utgående från det dagliga behovet enligt följande:

Förskola (20 timmar) och småbarnspedagogik totalt timmar/vecka

Avgift för småbarnspedagogik, i procent andelen av avgiften för heltidsvård: 

  • minst 45 timmar 80 %
  • över 35 – under 45 timmar 60 %
  • högst 35 timmar 35 %

När man räknar ut tiden i småbarnspedagogik i medeltal tas det i beaktande, utöver barnets dagliga tid inom småbarnspedagogiken, även de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad som meddelats på förhand.

Avgiften för den småbarnspedagogiska verksamheten beror på familjens storlek och inkomster. Om barnet behöver vård före 18.8.2020 eller efter 4.6.2021 (sommardagvård) betalar du för småbarnspedagogiken enligt Esbos klientavgifter för småbarnspedagogik. Mera information om avgifterna hittar du här: Avgifter för småbarnspedagogik. Rådgivarna vid ekonomienheten svarar också gärna på frågor. Dem når du så här:

  • Kundbetjäningsnummer 09 816 27 400
  • Telefonens områdesval: 01 Svensk dagvård
  • Telefontid vardagar kl. 9.00-13.00
  • E-post: vaka.maksut@esbo.fi

Avgiftsfri förskola följer skolans arbets- och lovtider. När avgiftsfri förskola har slutat fastställs betalningen enligt vårdtiden. Det nya betalningsbeslutet skickas vid månadsskiftet juni-juli.Det nya betalningsbeslutet skickas vid månadsskiftet juni-juli. Ifall barnets vårdrelation slutar i mitten av månaden upphör faktureringen den dag vården upphör. Vårdplatsen ska sägas upp skriftligen minst två (2) veckor innan vårdrelationen slutar.

 

Hela Esbo