Stöd för växande och lärande

Målet för all förskoleundervisning är att stärka barnets självkänsla och personliga utveckling. Varje barn ska ha möjlighet att utgående ifrån egna förutsättningar få stöd för växande och lärande i alla situationer i förskolan. Pedagogiken i förskoleundervisningen ska vara kvalitativ och mångsidig som beaktar både gruppens och enskilda barns behov. Barnen har rätt att få tillräckligt stöd genast när behov uppstår.

Stöd för barnets växande och lärande anordnas inom ramen för

  • allmänt
  • intensifierat eller
  • särskilt stöd

Barnets stödbehov följs regelbundet upp och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Stödet för växande och lärande innebär både lösningar som berör hela gruppen och lärmiljöerna samt lösningar som möter barnens individuella behov. Kontinuitet i stödet beaktas vid övergången från småbarnspedagogik till förskola samt från förskola till skola. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att planera behovet av stöd hos ett barn som beviljats uppskov med skolstarten.

Stöd för växande och lärande ges huvudsakligen i den egna förskolan. Genomförandet av stödet kan förutsätta att barnet flyttas till en annan förskolegrupp eller till en annan förskola som bättre tillgodoser barnets behov. De mål och stödåtgärder vilka planerats för att stödja barnets växande och lärande dokumenteras i Plan för barnets lärande eller i en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Barnens individuella styrkor tas i beaktande i anordnandet av förskoleundervisningen.

Varje förskolenhet har tillgång till en konsultativ lärare inom småbarnspedagogik i frågor kring stöd för växande och lärande. Vid behov planeras och genomförs stödet i form av ett yrkesövergripande samarbete.

Hela Esbo