Ett innovativt Esbo

Esbo vill vara en föregångare i stadsutveckling. Huvudteman i vårt innovationsarbete är idén om Staden som service, hållbar utveckling, livskraft och vålmäende, internationalism och partnerskap och delaktighet.

Utmaningar

KLIMATFÖRÄNDRING

DEMOGRAFI OCH OJÄMLIKHET

DIGITALISERING

EKONOMI

Platformar

Innovationsplattformen Make with Espoo är en digital miljö för att sporra företag och stadens aktörer att tillsammans utveckla produkter, tjänster och lösningar som främjar lärande och undervisning.

I Stadsdirektörens innovationstävling söker vi innovationer och idéer som förbättrar tjänsterna för Esboborna och utvecklar verksamhetssätten enligt Berättelsen om Esbo. Tävlingen är öppen för Esbo stads anställda och arbetsteam med samarbetspartner samt företag i Esbo.

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör samarbetsplattformar där man tillsammans med olika partner genom försök och pilotprojekt utvecklar innovativa lösningar i enlighet med Berättelsen om Esbo. För att utföra arbetet verkningsfullt söker man extern finansiering hos nationella källor och EU-program.

Metoder och verktyg

Vi samlar hela tiden in och producerar stora mängder data som används i planering, produktion och beslutsfattande. Tjänsten Helsinki Region Infoshare (HRI) har som mål att göra regional information snabbt och enkelt tillgänglig för alla. Data kan användas av medborgare, företag, universitet, läroinrättningar, forskningsinstitut eller kommunalförvaltning.

Deltagande och påverkan är vägen till delaktighet

Esbo erbjuder en hel produktfamilj av metoder och verktyg för samskapande - Make with Espoo Toolkit. Den innehåller 25 verktyg, såsom handböcker, applikationsexempel och arbetsböcker på finska och på engelska.

Espoo - the kind of innovation the world needs

Vårt unika innovationsarbete byggs på fyra hörnstenar:  1) Ett radikalt tvärvetenskapligt och förvaltningsövergripande samarbete.   2) Gemensamma mål och värden enligt principerna för hållbar utveckling. 3) Närhet och förtroende i kärnan av vårt samarbete.   4) Vi fokuserar på människornas välfärd och delaktighet.