Förorenad mark

Marken är förorenad då halten av skadliga ämnen i den klart överskrider den naturliga halten. Sådana skadliga ämnen är bland annat oljor, tungmetaller och bekämpningsmedel. En anmälan om sanering av marken ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

Förorening kan skada hälsan och naturen samt minska trivsel och miljöns bruksvärde. I förorenade områden har det ofta tidigare funnits industriverksamhet, behandling av avfall eller nedgrävning av avfall eller lagring av olja och kemikalier. 

Miljötillsynen följer undersökningen och saneringen av förorenade markområden i Esbo. Dessutom samlar miljötillsynen in och förmedlar information om förorenade och sanerade objekt bland annat för markanvändning och byggande. Bestämmelser om skydd av marken finns i flera olika lagar och i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter. 

Om det i ett område eventuellt har förekommit markförorenande verksamhet eller om det finns andra misstankar om att marken kan vara förorenad: 

  • Markens tillstånd ska kontrolleras när en verksamhet upphör, när områdets användningsändamål ändras eller när fastighetsägaren byts. 
  • En anmälan om sanering av marken ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen senast 45 dygn innan saneringen inleds.   
  • Anmälningsblanketten och mer information om förorenade markområden finns på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi.(extern länk) 

Kirsi Järvisalo

miljöinspektör040 636 5476Miljövård PB 44 , Teknikvägen 15 02070 ESBO STAD

Maria Favorin

Miljöinspektör043 827 2259Miljövård PB 44 , Teknikvägen 15 02070 ESBO STAD