Esbo generalplan 2060 - Plan för deltagande och bedömning

Generalplanen är en allmän plan för markanvändning och trafik, med hjälp av vilken man hanterar Esbos tillväxt på ett hållbart sätt, i enlighet med Berättelsen om Esbo.

I Esbo utarbetas en generalplan som omfattar hela staden och siktar till 2060 (Stadsstyrelsen 20.6.2022 § 220).  

Esbo har vuxit snabbare än väntat och det finns behov av att bedöma till vilka delar generalplanelösningen måste preciseras. Aktuella, färska delgeneralplaner har fortsatt rättsverkan i sina områden, men de anpassas även som en del av totalplanen sett till skalan och presentationssättet. 

Generalplanen är en allmän plan för markanvändning och trafik, med hjälp av vilken man hanterar Esbos tillväxt på ett hållbart sätt, i enlighet med Berättelsen om Esbo. Generalplanen utarbetas i etapper i samarbete med invånare, intressenter och sakkunniga, och stadsstyrelsen fattar beslut om dess godkännande. Generalplanen styr detaljplaneringen och annan närmare planering. 

Detta är planen för deltagande och bedömning (OAS) för Esbos generalplan 2060, i vilken vi berättar om utgångspunkterna för planen, invånarnas och andra parters möjligheter att delta i planeringen samt om planens olika etapper, tidtabell och bedömningen av dess effekter.

Esbos nya generalplan blickar mot 2060

Generalplanen är en allmän plan för markanvändning och trafik, i vilken man prognostiserar stadens utveckling under de kommande decennierna. Syftet med den är att styra placeringen av olika samhällsfunktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och rekreationsområden, samt förenhetligande av funktionerna. Generalplanen baseras på Berättelsen om Esbo och i den bestäms det på allmän nivå om riktningen och tyngdpunkterna för stadens tillväxt. Generalplanen styr utarbetandet av detaljplanerna samt annan mer detaljerad planläggning.

Till generalplanen hör även en generalplanekarta med rättsverkan med beteckningar och bestämmelser. Till generalplanen hör även en redogörelse, i vilken man bland annat beskriver planens innehåll, dess utgångspunkter och centrala konsekvenser. I samband med generalplanearbetet utarbetas olika redogörelser som stöder planläggningen.

Varför utarbetas en generalplan som omfattar hela staden?

Stadens befolkning har ökat stadigt sedan 1960-talet. Befolkning har ökat i genomsnitt 4500 personer per år under de senaste tio åren. Om befolkningstillväxten fortsätter i samma takt som hitintills, kan det år 2060 finnas närmare 480 000 invånare i Esbo. Esbos giltiga generalplaner kan inte svara på en så stor tillväxt, utan i Esbo krävs en helhetsbild av markanvändningen och trafiken i enlighet med stadens strategi, det vill säga Berättelsen om Esbo.

Med hjälp av generalplanen prognostiseras och planeras Esbos tillväxt: hur staden kan växa kontrollerat och hållbart, med beaktande av framtida utmaningar, såsom anpassning till och stävjande av klimatförändringen. Med hjälp av generalplanen styrs tillväxten hållbart, så att man vid sidan av byggandet även kan trygga till exempel natur- och kulturmiljövärden, bevara kolsänkor, minimera utsläppen från trafiken samt möjliggöra en smidig vardag, väl tillgängliga tjänster samt rekreationsmöjligheter för alla Esbobor.

De giltiga generalplanerna är väldigt olika gamla och olika vad gäller omfattning, innehåll och mål. Till exempel har generalplanens befolkningsbedömning för Esbos norra delar fyllts tio år i förtid. Å andra sidan har det under de senaste åren utarbetats delgeneralplaner i Esbo som det inte finns något behov av att ändra. Aktuella, förhållandevis nya delgeneralplaner samt generalplaner med behov av att uppdateras anpassas i totalplanen till en förståelig och enhetlig helhet med tanke på skalan och presentationssättet.

Möjligheter att delta

I generalplanen består parterna av invånare i planeringsområdet samt närområden, ägare av mark- och vattenområden, sammanslutningar, företagare och andra instanser, vars boende, arbete och andra omständigheter påverkas i betydande utsträckning av planen. Parter är även de myndigheter och sammanslutningar, vars branscher behandlas i planläggningen.

I planprocessen deltar planerarna vid stadsplaneringscentralen samt markägare, invånare och andra parter, och sakkunniga och myndigheter inom olika branscher. Planerarna samordnar helheten, upprätthåller diskussionskontakten med parterna och planerar planlösningen samtidigt som de anpassar olika utgångspunkter, mål och behov. Förtroendepersoner beslutar om målen i generalplanen och när arbetet är klart, beslutar stadsfullmäktige om antagandet av planen. Bild: Kaupunkisuunnittelu

Parterna får information om beredningen av planen på webbplatsen för generalplanen www.espoo.fi/sv/generalplan under hela planläggningsprocessen. I de olika etapperna av planläggningen ordnas möjligheter för parterna att lägga fram sina synpunkter på planen. Informationen från parterna utnyttjas som källdata i planeringen.

Det är möjligt att delta i beredningen av generalplanen till exempel på följande sätt:

  • Du kan följa planläggningsarbetets framskridande och bekanta dig med planmaterialet på stadens webbplats och kanaler i sociala medier.
  • Du kan delta i invånartillfällen och -enkäter, som ordnas i planprocessens olika etapper.
  • När planmaterialet är framlagt för påseende, kan du lämna in ett officiellt yttrande om planutkastet och en anmärkning om planförslaget.

Etapperna i planarbetet och deltagandet har beskrivits närmare i kapitlet ”Planläggningens tidtabell och deltagandets etapper” i den här planen för deltagande och bedömning.

Om framställningen av planmaterialet för påseende meddelas officiellt på stadens webbplats www.espoo.fi/sv/generalplan. Om framställningen för påseende informeras även i stadens kanaler för sociala medier samt Länsiväylä och Hufvudstadsbladet. Varje etapps planer, som framställs för påseende, finns att läsa på stadens webbplats www.espoo.fi/sv. Du kan även bekanta dig med webbplatsen i kundtjänsten för Esbos stadsmiljö (Teknikvägen 15, vån. 2, Otnäs) och Esbos serviceställen.

Planläggningens tidtabell och deltagandets etapper

Generalplanens process sker i flera etapper och parterna har möjlighet att ge sina synpunkter på planeringen i de olika etapperna. Arbetet med generalplanen startar hösten 2022 och torde vara klar för godkännande 2027. Stadsstyrelsen fattar beslut om godkännande av generalplanen.

Viktiga skeden ur parternas perspektiv är i synnerhet mötena med allmänheten i planens inledande etapp samt möjligheten att ge åsikter om planutkastet, som det är meningen att framlägga för påseende 2024. Om planförslaget, som utarbetas därefter, kan parterna lämna anmärkningar. Ju tidigare parternas åsikter fås in som en del av planläggningsarbetet, desto bättre kan de anpassas till planarbetets olika etapper. I den bifogade tidtabellsplanen kan du läsa mer om innehållet i de olika etapperna av planen.

Bildtext: Generalplanens etapper och den planerade tidtabellen för genomförande. I planens olika etapper ordnas invånartillfällen, om vilka man meddelar på webbplatsen för planen.

Tidtabellen för generalplanen möjliggör en övergång till ett rullande generalplanearbete, där hela stadens generalplan uppdateras per mandatperiod för fullmäktige. En cykel som är lika lång som mandatperioden underlättar beslutsfattandet, eftersom man vid behov kan återkomma till lösningarna, då man får ny information och uppfattningen av framtiden preciseras.

Utgångspunkter för generalplanläggningen

Lagar och strategier

Utarbetandet av generalplanen styrs av många lagar, mål och planer. Huvudprincipen för planläggningssystemet för markanvändning är en preciserande planläggning, där nationella mål för områdesanvändning samt allmänna planer, det vill säga landskapsplanen och generalplanen, styr planläggningen av detaljerade detaljplaner. 

Bildtext: I landskapsplanen granskas hela regionens område och styrs landskapets utvecklingsmål, generalplanens granskningsnivå är mer detaljerad än landskapsplanen, men först i detaljplanen fattas närmare beslut om byggande. All planering styrs av de nationella målen för områdesanvändning. (Bilden redigerad i enlighet med Nylands förbund)

Den allmänna styrningen av markanvändningsplanläggningen baseras på markanvändnings- och bygglagen (MBL). Generalplanen ska följa de nationella målen för områdesanvändning och baseras på Nylands landskapsplan. Nylandsplanen 2050(extern länk), som styr planläggningen för närvarande, genomgår som bäst besvärsbehandling, men vann dock till stora delar laga kraft i september 2021. Mer information om besvärsbehandlingens framskridande fås av Nylands förbund.

Dessutom påverkas markanvändningen bland annat med olika region- och kommunstrategier. I Esbo styrs planläggningen av Esbos strategi, det vill säga Berättelsen om Esbo. Generalplanelösningen ska även möjliggöra den i Helsingforsregionens MBT-avtal(extern länk) presenterade stadsregionens helhetsbild av utvecklingen för markanvändning och bostadsbyggande samt trafiksystemet.

Källdata

Arbetet med generalplanen ska utgå från aktuella källdata och utredningar av områdets nuvarande situation samt framtidsutsikter. I planarbetet utnyttjas mångsidigt olika forskningsresultat och utredningsdata om olika teman. Utöver befintliga data utarbetas nya utredningar i samband med planarbetet. Vid behov utarbetas för vissa områden så kallade markanvändningsgranskningar, som är mer specifika än generalplanekartan, av utvecklingsriktningarna för den framtida markanvändningen. Ett centralt källdatamaterial är den erfarenhetsbaserade informationen om planeringsområdet, som man under hösten 2020 samlade in från invånarna med enkäten Mitt Esbo på kartan.

Du kan läsa mer om alla källdata och utredningar på www.espoo.fi/sv/generalplan.

Utvärdering av konsekvenserna

Enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen ska man i planläggningen utvärdera planens betydande konsekvenser och utföra de undersökningar och redogörelser som behövs för utredningen. Planlösningens konsekvenser ska utvärderas i sådan utsträckning att man kan utvärdera de betydande direkta och indirekta konsekvenserna för:

1) invånarnas levnadsförhållanden och livsmiljö,
2) jordmånen och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna,
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin samt trafiken,
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.

Konsekvenserna bedöms i form av sakkunnigarbete. Planens verkningsområde är hela Esbo. I planarbetet, som omfattar hela staden, betonas dessutom regionala konsekvenser samt omfattande konsekvenser för klimatet, utvecklingen av stadsstruktur som stöder sig på helheten som utgörs av spårtrafiken, förtätningen av samhällsstrukturen och grönbyggandet.

Informationskanaler som används

Materialets presentation, generalplanens publikationer och nyheter 
www.espoo.fi/sv/generalplan

Sociala medier
Esbos kanaler inom sociala medier

Facebook(extern länk)
Twitter(extern länk)

Kontaktuppgifter

Planläggarnas kontaktuppgifter

Stadsmiljöns kundtjänst
Adress: Teknikvägen 15, 02150 Esbo
Telefon: +358 9 81625000

Registratorskontoret
Respons gällande planen för deltagande och bedömning samt officiella åsikter om generalplaneutkastet eller anmärkningar på generalplaneförslaget skickas till stadens registratorskontor.
Esbos registratorskontor, PB 1, 02070 Esbo stad
kirjaamo@espoo.fi

7.9.2022

Hela Esbo