Espoon yleiskaava 2060 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jonka avulla hallitaan Espoon kasvua kestävällä tavalla, Espoo-tarinan mukaisesti.

Espooseen laaditaan koko kaupungin kattava yleiskaava, joka tähtää vuoteen 2060 (Kaupunginhallitus 20.6.2022 § 220). 

Espoo on kasvanut ennakoitua nopeammin ja on tarpeen arvioida miltä osin yleiskaavaratkaisua tulee tarkistaa. Ajantasaiset tuoreet osayleiskaavat säilyvät alueillaan oikeusvaikutteisina, mutta ne sovitetaan myös osaksi kokonaiskaavaa mittakaavaltaan ja esitystavaltaan.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jonka avulla hallitaan Espoon kasvua kestävällä tavalla, Espoo-tarinan mukaisesti. Yleiskaava laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja kaupunginvaltuusto päättää sen hyväksymisestä. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua.

Tämä on Espoon yleiskaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavan lähtökohdista, asukkaiden ja muiden osallisten mahdollisuuksista osallistua suunnitteluun sekä kaavan vaiheista, aikataulusta ja vaikutusten arvioinnista.

Espoon uusi yleiskaava katsoo vuoteen 2060

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamisen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava perustuu Espoo-tarinaan ja siinä päätetään yleisellä tasolla kaupungin kasvun suunnista ja painotuksista. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista sekä muuta tarkempaa suunnittelua.

Yleiskaavaan kuuluu oikeusvaikutteinen yleiskaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. Yleiskaavaan liittyy myös selostus, jossa kuvataan muun muassa suunnitelman sisältö, sen lähtökohdat ja keskeiset vaikutukset. Yleiskaavatyön yhteydessä laaditaan erilaisia suunnittelua tukevia selvityksiä.

Miksi uusi koko kaupungin yleiskaava?

Kaupungin väestö on kasvanut tasaisesti 1960-luvulta lähtien ja viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 4500 henkeä vuodessa. Jos väestönkasvu jatkuu samanlaisena kuin tähän asti, voi Espoossa olla lähes 480 000 asukasta vuonna 2060. Espoon voimassa olevat yleiskaavat eivät pysty vastaamaan näin suureen kasvuun, vaan Espooseen tarvitaan kaupungin strategian eli Espoo-tarinan mukainen maankäytön ja liikenteen kokonaiskuva.

Yleiskaavan avulla ennakoidaan ja suunnitellaan Espoon kasvua: miten kaupunki voi kasvaa hallitusti ja kestävästi ottaen huomioon tulevaisuuden haasteet, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän. Yleiskaavan avulla kasvua ohjataan kestävästi, jotta rakentamisen rinnalla voidaan myös turvata esimerkiksi luonnon ja kulttuuriympäristön arvot, säilyttää hiilinielut, minimoida liikenteen päästöt sekä mahdollistaa sujuva arki, hyvin saavutettavat palvelut sekä virkistysmahdollisuudet kaikille espoolaisille.

Voimassa olevat yleiskaavat ovat hyvin eri-ikäisiä ja laajuudeltaan, sisällöltään sekä tavoitteiltaan erilaisia. Esimerkiksi Espoon eteläosien yleiskaavan väestöarvio on tullut täyteen kymmenen vuotta etuajassa. Toisaalta Espoossa on myös viime vuosina valmistuneita osayleiskaavoja, joita ei ole tarpeen muuttaa. Ajantasaiset uudehkot osayleiskaavat sekä yleiskaavat, joissa on ajantasaistamisen tarvetta, sovitetaan kokonaiskaavassa mittakaavaltaan ja esitystavaltaan ymmärrettäväksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Osallistumismahdollisuudet

Yleiskaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maa- ja vesialueiden omistajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaavaprosessiin osallistuvat kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelijat sekä maanomistajat, asukkaat ja muut osalliset sekä eri alojen asiantuntijat ja viranomaiset. Suunnittelijat koordinoivat kokonaisuutta, ylläpitävät keskusteluyhteyttä osallisiin ja suunnittelevat kaavaratkaisua eri lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeet yhteensovittaen. Luottamushenkilöt päättävät yleiskaavan tavoitteista ja työn valmistuttua suunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Osalliset saavat tietoa kaavan valmistelusta yleiskaavan verkkosivuilta www.espoo.fi/yleiskaava koko kaavoitusprosessin ajan. Kaavoituksen eri vaiheissa osallisille järjestetään mahdollisuuksia esittää näkemyksensä suunnitelmasta. Osallisilta saatua tietoa käytetään suunnittelun lähtötietona.

Yleiskaavan valmisteluun on mahdollista osallistua esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • Voit seurata kaavatyön etenemistä ja tutustua kaava-aineistoihin kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
  • Voit osallistua asukastilaisuuksiin ja asukaskyselyihin, joita järjestetään kaavaprosessin eri vaiheissa.
  • Kun kaava-aineisto on nähtävillä, voit jättää virallisen mielipiteen kaavaluonnoksesta ja muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavatyön ja osallistumisen vaiheita on avattu tarkemmin tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kappaleessa ”kaavoituksen aikataulu ja osallistumisen vaiheet”.

Kaava-aineiston nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti kaupungin nettisivuilla www.espoo.fi/yleiskaava. Nähtävilläolosta tiedotetaan myös kaupungin sosiaalisen median kanavissa sekä Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kunkin vaiheen nähtäville asetettavat suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi. Verkkosivuihin voi tutustua myös Espoon kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavoituksen aikataulu ja osallistumisen vaiheet

Yleiskaavoitusprosessi on monivaiheinen ja osallisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä suunnitteluun eri vaiheissa. Yleiskaavatyö käynnistyy syksyllä 2022 ja sen on tarkoitus olla valmis hyväksyttäväksi vuonna 2027. Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Tärkeitä vaiheita osallisen näkökulmasta ovat erityisesti kaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuudet sekä mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta, joka on tarkoitus asettaa nähtäville vuonna 2024. Sen jälkeen laadittavasta kaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää muistutuksen. Mitä aiemmin osallisten näkemykset saadaan osaksi suunnittelutyötä, sen paremmin niitä voidaan yhteensovittaa kaavatyön eri vaiheissa. Oheisesta aikataulusuunnitelmasta voit tutustua tarkemmin kaavan eri vaiheiden sisältöön.

Kuvateksti: Yleiskaavan vaiheet ja suunniteltu toteutusaikataulu. Kaavan eri vaiheissa järjestetään asukastilaisuuksia, joista tiedotetaan kaavan verkkosivuilla.

Yleiskaavan aikataulu mahdollistaa siirtymisen rullaavaan yleiskaavatyöhön, jossa koko kaupungin yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain. Valtuustokauden mittainen sykli helpottaa päätöksentekoa, koska ratkaisuihin voidaan tarvittaessa palata, kun saadaan uutta tietoa ja käsitys tulevaisuudesta tarkentuu.

Yleiskaavasuunnittelun lähtökohdat

Lait ja strategiat

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat monet lait, tavoitteet ja suunnitelmat. Maankäytön suunnittelujärjestelmän pääperiaatteena on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

Kuvateksti: Maakuntakaavassa tarkastellaan koko seudun aluetta ja ohjataan maakunnan kehitystavoitteita, yleiskaavan tarkastelutaso on maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi, mutta vasta asemakaavassa tehdään tarkemmat päätökset rakentamisesta. Kaikkea suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. (Kuva muokattu Uudenmaan liiton mukaan) 

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL). Yleiskaavan tulee noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja perustua Uudenmaan maakuntakaavaan. Tällä hetkellä suunnittelua ohjaavaa Uusimaa-kaava 2050(ulkoinen linkki), joka on parhaillaan valituskäsittelyssä, mutta on kuitenkin tullut suurimmalta osalta voimaan syyskuussa 2021. Valituskäsittelyn etenemisestä saa lisätietoa Uudenmaan liitosta.

Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla. Espoossa kaavoitusta ohjaa Espoon strategia eli Espoo-tarina. Yleiskaavaratkaisun tulee mahdollistaa myös Helsingin seudun MAL-suunnitelmassa(ulkoinen linkki) esitetty kaupunkiseudun kokonaiskuva maankäytön ja asuntorakentamisen kehityksestä sekä liikennejärjestelmästä.

Lähtötiedot

Yleiskaavatyön tulee perustua ajantasaisiin lähtötietoihin ja selvityksiin alueen nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Kaavatyössä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tutkimustuloksia ja selvitystietoa eri teemoista. Olemassa olevan tiedon lisäksi kaavatyön yhteydessä laaditaan uusia selvityksiä. Tarvittaessa joillekin alueille laaditaan varsinaista yleiskaavakarttaa tarkempia ns.  maankäyttötarkasteluja tulevaisuuden maankäytön kehityssuunnista. Yksi keskeinen lähtötietoaineisto on asukkailta “Mun Espoo kartalla” -kyselyssä syksyllä 2020 kerätty kokemuksellinen tieto suunnittelualueesta.

Lähtötietoihin ja selvityksiin voi tutustua tarkemmin www.espoo.fi/yleiskaava.

Vaikutusten arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan suunnittelussa tulee arvioida kaavan merkittävät vaikutukset ja tehdä arvioinnissa tarvittavat tutkimukset ja selvitykset. Kaavaratkaisun vaikutuksia on selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Kaavan vaikutusalueena on koko Espoo. Koko kaupungin kattavassa kaavatyössä korostuvat lisäksi seudulliset vaikutukset sekä laaja-alaiset vaikutukset ilmastoon, raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakenteen kehittämiseen, yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja viherrakenteen kokonaisuuteen.

Käytössä olevat tiedotuskanavat

Aineiston esittely, yleiskaavan julkaisut ja uutiset 

Sosiaalinen media 

Espoon sosiaalisen median kanavat 

Facebook(ulkoinen linkki)
Twitter(ulkoinen linkki)

Yhteystiedot 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 

Osoite: Tekniikantie 15, 02150 Espoo 

Puhelin: +358 9 81625000

Kirjaamo 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä virallinen mielipide yleiskaavaluonnoksesta tai muistutus yleiskaavaehdotuksesta toimitetaan kaupungin kirjaamoon 
Espoon kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki 
kirjaamo@espoo.fi 

7.9.2022

Koko Espoo