Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar

Invånarna har sådan kunskap om sin hemstad som planläggare och andra experter inte har. Stadsplaneringen drar nytta av invånarnas ofta erfarenhetsbaserade kunskap och syn. I växelverkan med invånarna planerar vi ett bättre Esbo.

Invånarna har rätt att få information och påverka planläggningen, det står i markanvändnings- och bygglagen. Detsamma gäller alla personer och aktörer som påverkas av en plan. Intressenter är till exempel invånarföreningar och andra sammanslutningar, företag och markägare. 

Stadsplaneringscentralen möjliggör växelverkan på olika sätt. Du kan följa beredningen av en detaljplan eller generalplan och påverka dess innehåll. Vi ordnar också möjlighet till växelverkan i projekt där utvecklingen av ett visst område granskas som en helhet. De kallas granskning av markanvändningen. 

Basuppgifter på projektets svenska webbsida

När en detaljplan, generalplan eller en granskning av markanvändningen inleds får den projektsida. På projektets svenska sida hittar du de viktigaste uppgifterna: vad planläggs, var och vem kan du kan kontakta. Du ser också om planen är offentligt framlagd så att du kan påverka dess innehåll och när det ordnas allmänna möten om planen.

Planeringsmaterialet, bakgrundsutredningar och andra dokument finns endast på den finska projektsidan.
Dessa material är så omfattande att det inte är möjligt att översätta dem.

 

 

Bild: Stadsplaneringscentralen.

När är det bra att påverka innehållet i en plan?

Beredningen av en markanvändningsplan består av många skeden. Du kan påverka planens innehåll.

De viktigaste möjligheterna att påverka baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Den första versioner av en general- eller detaljplan läggs fram offentligt som beredningsmaterial. Du kan då lämna in en åsikt om planen. Den andra versionen läggs fram när ett förslag till general- eller detaljplan har godkänts. Du kan då lämna in en anmärkning mot planen. Materialet publiceras på projektets finska webbsida.

Planläggarna beaktar dina åsikter och anmärkningar i den fortsatta beredningen av planen.

Du kan när som helst annars också kontakta planläggarna, fråga om planen och ge synpunkter. Vi tycker att det är allt viktigare med växelverkan också i början av planläggningsprocessen, innan det har gjorts något utkast alls.

Offentlig framläggning av en general- eller detaljplan

När en plan läggs fram offentligt, meddelas detta på stadens webbplats. Om framläggningen av en generalplan meddelar vi också i tidningarna Länsiväylä på finska och Hufvudstadsbladet på svenska.

Om framläggningen av en detaljplan skickar vi brev till parterna, såsom de närmaste grannarna. Om parten är ett fastighetsaktiebolag går brevet till disponenten, som ska informera de boende om saken.

En markanvändningsplan hålls oftast offentligt framlagd i 30 dagar. Planen läggs fram offentligt på projektets finska webbsida, där materialet finns tillgängligt också senare. En åsikt eller anmärkning ska enligt lagen lämnas in under den tid planen är offentligt framlagd.

Läs mer:

Möten och andra evenemang för allmänheten

 

Vi ordnar olika slags evenemang för allmänheten där vi berättar om beredningen av planen och du kan framföra synpunkter på den. Evenemangen kan till exempel vara informations- och diskussionsmöten, workshoppar eller promenader på den plats som planläggs.

Ibland gör vi granskningar av markanvändningen i ett större område som helhet. Ofta kan du också delta i dessa projekt, till exempel i verkstäder. Även granskningarna av markanvändningen har egna webbsidor.

Vi informerar om möten för allmänheten i stadens evenemangskalender, på stadsplaneringens webbsidor och på projektets webbsida. Invånarmöten annonseras också i kungörelserna och i breven till parterna. Vi annonserar också evenemangen i sociala medier.

Deltagande på plats och på distans

Coronapandemin ledde till möten på distans, med undantag för enstaka promenader i planområdet. Distansmöten passar många bättre än traditionella diskussionsmöten: de är lättare att passa in i vardagen och man kan titta på det bandade mötet i efterhand.

Efter pandemin vill vi bevara bästa praxis vid tillställningar på distans. Samtidigt måste vi se till att alla har likvärdiga möjligheter att delta. Distansmöten kan inte helt ersätta  möten på en plats: planpromenader och många workshoppar fungerar bäst när människor möts på plats.

 

Vi samlar bakgrundsinformation med enkäter

Vi vill få reda på invånarnas information och synpunkter om sin närmiljö me hjälp av enkäter, till exempel kartbaserade webbenkäter. Genom enkäterna får vi fler svar än det skulle vara möjligt att få på annat sätt. Det är lätt att koppla resultatet av webbenkäter till annat kartbaserat material och planläggningssystem som planläggarna använder i sitt arbete.

Hösten 2020 genomförde vi enkäten Mitt Esbo på kartan. Med enkäten samlade vi in en massa erfarenheter, synpunkter och utvecklingsidéer. Materialet täcker hela Esbo och vi kan dra nytta av det i planläggningen i flera år.

Läs mer om enkäten Mitt Esbo på kartan.

Utmaningar för växelverkan i planläggningen

Att delta i stadsplaneringen kräver tid och förtrogenhet. Vi försöker göra det lätt att delta. Till exempel berättar vi här på webben om stadsplanering, vår verksamhet verksamhetssätt och våra markanvändningsplaner.

Människor har olika erfarenheter, behov och intressen. Planläggarna gör sitt bästa för att invånarna hörs och deras åsikter beaktas jämlikt. Vid planläggningen undersöks och samordnas olika synvinklar. Invånarnas erfarenheter och kunskap är en del av helheten.

Vi planerar också växelverkan

Vi har experter inom växelverkan och delaktighet. Deras uppgift är att främja växelverkan till stöd för såväl invånarna som planläggarna. De förbereder allmänna möten om planerna, håller kontakt med olika nätverk och utvecklar samarbetet med invånarna.

Kontakta oss om du har åsikter eller idéer som gäller stadsplanering och deltagande

Mervi Romppanen

projektkoordinator+358 50 5246026Teknikvägen 15, Otnäs

Tuuli Aaltio

delaktighets- och växelverkansexpert+358 40 6369012Teknikvägen 15, Otnäs
Hela Esbo