Osallistuminen on osa kaupunkisuunnittelua

Asukkailla on kotikaupungistaan tietoa, jota kaavan suunnittelijoilla tai muilla asiantuntijoilla ei ole. Tätä, usein kokemuspohjaista tietoa ja näkemystä voimme hyödyntää kaupunkisuunnittelussa. Vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa voimme suunnitella parempaa Espoota.  

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus toteuttaa vuorovaikutusta monin keinoin. Voit seurata asemakaavan tai yleiskaavan valmistelua ja vaikuttaa siihen. Järjestämme vuorovaikutusta myös hankkeissa, joissa tietyn alueen kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena. Niitä kutsutaan maankäytön tarkasteluiksi.   

Vaikuttamisen paikat kaavaprosessissa 

Tärkeimmät vaikuttamismahdollisuudet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mukaan osallisilla on oikeus saada tietoa ja osallistua kaavoitukseen. Osallisia ovat asukkaat sekä muut henkilöt ja toimijat, joihin alueen kaavoituksella on vaikutusta: esimerkiksi asukasyhdistykset ja muut yhteisöt, yrittäjät ja maanomistajat.

Kaavaprosessin valmistelu- ja ehdotusvaiheessa kaava on nähtävillä, jolloin osalliset voivat jättää siitä mielipiteen tai muistutuksen. Voit kuitenkin milloin tahansa olla yhteydessä kaavan suunnittelijoihin. Pidämme yhä tärkeämpänä myös vuorovaikutusta kaavoitusprosessin aloitusvaiheessa, jolloin suunnittelijat keräävät monenlaista lähtötietoa suunnittelun tueksi.  

Tärkein tiedonlähde: kaavan verkkosivu  

Kun kaavoitus käynnistyy eli yleis- tai asemakaava tulee vireille, avaamme sille oman verkkosivun. Sivulta löydät tietoa kaavasta, kaavoituksen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista sekä kaavan suunnittelijoiden yhteystiedot. 

Kaavan nähtävilläolo 

Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa julkaisemme ajankohtaiset suunnitteluaineistot kaavan verkkosivulla. Tästä alkaa niin sanottu nähtävilläolo, mikä tarkoittaa, että asukkaat voivat ottaa suunnitelmiin kantaa. Heillä on yleensä 30 päivää aikaa jättää kaavasta kirjallinen mielipide tai muistutus. Kaavan suunnittelijat ottavat palautteet huomioon suunnittelussa.  

Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Yleiskaavasta tiedotamme lisäksi kuulutuksella Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Lähetämme asemakaavan nähtävilläolosta tiedotekirjeen postitse osallisille, kuten lähinaapureille. Taloyhtiöiden kohdalla kirje menee isännöitsijälle, jonka tehtävänä on tiedottaa asiasta asukkaille. 

Nähtävilläolo toteutetaan digitaalisesti kaavan verkkosivulla, missä aineisto on saatavilla myöhemminkin. Mielipide tai muistutus pitää kuitenkin lain mukaan jättää nähtävilläolon aikana.  

Lue lisää: 

​​​​​​Monenlaisia asukastilaisuuksia 

Järjestämme monenlaisia asukastilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus kuulla kaavan valmistelusta ja kertoa siitä näkemyksiään. Ne voivat olla esimerkiksi tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja tai paikan päällä järjestettäviä kaavakävelyitä.  

Maankäytön tarkastelut ovat hankkeita, joissa jonkin tietyn alueen kehitystä tarkastellaan laajempana kokonaisuutena. Näihin projekteihin liittyy usein osallistumismahdollisuuksia, kuten työpajoja. Myös maankäytön tarkasteluilla on omat verkkosivunsa.  

Tiedotamme asukastilaisuuksista Espoon tapahtumasivustolla, kaupunkisuunnittelun sivustolla sekä hankkeen verkkosivulla. Asukastilaisuudesta on maininta kuulutuksissa ja tiedotekirjeessä. Markkinoimme tilaisuuksia myös Espoon sosiaalisen median kanavissa.  

Lähi- ja etäosallistumista 

Korona-pandemia sai aikaan siirtymisen perinteisistä asukastilaisuuksista etätilaisuuksiin, lukuun ottamatta yksittäisiä kaavakävelyitä. Etäosallistuminen palvelee monia asukkaita paremmin kuin perinteiset keskustelutilaisuudet: osallistuminen onnistuu joustavammin oman arjen keskellä, ja tarvittaessa tilaisuuden esitykset voi katsoa tallenteena.  

Kun siirrymme epidemian jälkeiseen arkeen, tavoitteenamme on säilyttää etätilaisuuksien parhaat toimintatavat. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että kaikilla on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Etäosallistuminen ei voi täysin korvata lähitilaisuuksia: kaavakävelyt ja monet työpajat toimivat parhaiten, kun ihmiset kohtaavat paikan päällä.  

Kyselyillä taustatietoa suunnittelijoille 

Keräämme asukkaiden tietoa ja näkemyksiä lähiympäristöstään myös kyselyillä, esimerkiksi digitaalisilla karttakyselyillä. Suunnittelijat saavat kyselyiden kautta enemmän vastauksia kuin olisi mahdollista saada muilla keinoin. Digitaalinen kyselyaineisto on helppo yhdistää muihin karttapohjaisiin aineistoihin ja suunnittelujärjestelmiin, joita suunnittelijat käyttävät työssään.  

Syksyllä 2020 toteutimme Mun Espoo kartalla -kyselyn, jolla selvitimme espoolaisten kokemuksia, näkemyksiä ja kehittämisideoita. Saimme kokoon koko Espoon kattavan aineiston, jota hyödynnämme suunnittelussa useamman vuoden ajan.  

Lue lisää Mun Espoo kartalla -kyselystä.  

Kehitämme vuorovaikutusta

Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen vaatii asukkailta aikaa ja perehtymistä. Pyrimme tekemään osallistumisesta helpompaa esimerkiksi kertomalla kaupunkisuunnittelusta, toimintatavoistamme ja kaavoista ymmärrettävästi verkkosivuillamme.  

Ihmisillä on erilaisia kokemuksia, tarpeita ja intressejä. Haasteenamme on varmistaa, että asukkaiden monenlaiset näkemykset tulevat kuulluksi tasapuolisesti. Kaavoitus on erilaisten näkökulmien tutkimista ja yhteensovittamista. Asukkaiden kokemuksellinen tieto on yksi osa kokonaisuutta.  

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toimii vuorovaikutuksen ja osallisuuden asiantuntijoita. Meidän tehtävänämme on edistää vuorovaikutusta sekä asukkaiden että kaavan suunnittelijoiden tukena. Valmistelemme asukastilaisuuksia, pidämme yhteyttä moniin verkostoihin ja kehitämme yhteistyötä asukkaiden kanssa.  

Jos sinulla on kaupunkisuunnitteluun ja osallistumiseen liittyvää palautetta tai kehittämisideoita, voit olla yhteydessä meihin.  

Heli-Maija Nevala

palvelupäällikkö, viestintä ja vuorovaikutus+358 40 5048418Tekniikantie 15, Otaniemi

Mervi Romppanen

projektikoordinaattori+358 50 5246026Tekniikantie 15, Otaniemi

Tuuli Aaltio

osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija+358 40 6369012Tekniikantie 15, Otaniemi
Koko Espoo