Meluntorjunta

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä opastetaan melun ja tärinän torjuntaan. Yleisperiaatteena on, ettei asuin- ja työpaikka-alueiden lähettyvillä saa aiheuttaa tarpeetonta melua.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Kaupungin asiantuntijat valmistelevat yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2022. Toimintasuunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys, joka on myös tehty yhteistyössä Kauniaisten kanssa. Toimintasuunnitelman luonnos on valmistunut helmikuussa 2018, ja siinä olevien toimenpiteiden tavoitteina on vähentää liikennemelun haittoja. Suunnitelmasta löytyvät myös toimenpiteiden aikataulut ja vastuutahot.

Lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu kesällä 2018. Lisätietoja Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta 2018-2022 antaa ympäristötarkastaja Maria Favorin, puh. 043 827 2259, maria.favorin@espoo.fi.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 (LUONNOS)

Meluilmoitus tilapäisestä häiritsevästä melusta

Meluilmoitukset erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehdään ympäristökeskukseen. Kaavoitusasioissa ympäristökeskus tai ympäristölautakunta ottaa usein kantaa suunnitelmien meluvaikutuksiin. Ympäristökeskus valvoo, ohjaa ja edistää meluntorjuntaa Espoossa sekä teettää tarpeen mukaan meluntorjuntaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Milloin tarvitsen meluilmoituksen?

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on usein tehtävä meluilmoitus. Meluilmoituksen tarve riippuu muun muassa työajoista, työn kestosta ja työstä aiheutuvasta häiriöstä. Esimerkiksi murskaustyöt, moottoriurheilukilpailut, pitkäkestoiset louhinta- ja paalutustyöt, muut erityisen meluisat rakennus- ja purkutyöt sekä suuret ulkoilmakonsertit edellyttävät tiedottamisen lisäksi yleensä myös meluilmoituksen. Myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavat suuret yleisötapahtumat, lentonäytökset, yleisölennätykset tai ilotulitukset saattavat edellyttää meluilmoitusta.

Meluavien toimintojen meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin ympäristönsuojelumääräysten 25 pykälässä. Ole etukäteen hyvissä ajoin yhteydessä ympäristökeskukseen, jos et ole varma meluilmoituksen tarpeellisuudesta. Ilmoitusta koskevassa päätöksessä ympäristökeskus antaa tarvittavat määräykset tilapäisten töiden tai tapahtumien melun torjumiseksi.

Neuvontaa pientalorakentajille meluasioissa

Rakennusvalvonta valvoo meluntorjuntaa koskevien rakentamis- ja kaavamääräysten toteuttamista sekä neuvoo erityisesti pientalojen rakentajia melukysymyksissä lupakäsittelyn yhteydessä.

Asuntoihin ja muihin sisätiloihin kantautuva melu

Ympäristöterveys valvoo asuntoihin ja muihin sisätiloihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin, kantautuvan melun torjuntaa sekä tekee oman harkintansa mukaan asukkaisiin ja asuinhuoneistoihin kohdistuvan melun, ei kuitenkaan liikennemelun, mittauksia.

Meluesteet

Kaupunkitekniikan keskus rakentaa liikenneväylien yhteyteen meluesteitä ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin.

Kaavoitus ja liikennemelu

Kaupunkisuunnittelukeskus suunnittelee maankäyttöä kaavoituksella ja ohjaa myös meluntorjuntaa asemakaavamääryksillä. Liikennesuunnitteluosasto seuraa liikenteen kehitystä ja tutkii liikenteen aiheuttamaa melua lähtötiedoiksi kaavoitusta varten.