Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, jonne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös. Ole yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan tai -insinööriin tai lupavalmistelijaan ennen kuin jätät suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen (esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä) tarvitaan poikkeamispäätös. Mikäli hanke tarvitsee sekä suunnittelutarveratkaisun että poikkeamispäätöksen, ne haetaan yhdessä ja ratkaistaan samassa päätöksessä. Hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön asiointipalvelun kautta. Tulostettavia lomakkeita ohjeineen on saatavissa verkkosivuilta.

Yhteystiedot ja palvelut