Undantag från detaljplan

De som vill avvika från bestämmelserna i detaljplaner som vunnit laga kraft behöver ett beslut om undantag innan de kan ansöka om bygglov. En ringa avvikelse från detaljplanen i bygglovet definieras av byggnadstillsynsmyndigheten. Ibland kräver en avvikelse från detaljplanen att detaljplanen ändras. Det lönar sig att kontakta områdets detaljplanerare vid stadsplaneringscentralen eller en handläggare vid byggnadstillsynscentralen innan du lämnar in en ansökan om undantag från detaljplanen. Blanketter för ansökning finns på teknik- och miljösektorns kundtjänst och stadens webbsidor. Ansökan kan också göras på e-tjänsten för byggande och markanvändning Noggrannare anvisningar finns på stadens webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster