För verksamhet som medför risk för förorening av miljön krävs miljötillstånd. Tillståndsplikten bestäms i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen, där de verksamheter som kräver tillstånd definieras. Miljötillstånd beviljas av kommunerna och statens regionförvaltningsverk. Förutsättningar för beviljande av tillstånd är bland annat att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller någon annan betydande förorening eller risk för sådan. För en del verksamhet som uppfyller vissa kriterier kan miljötillståndet ersättas av registrering eller anmälan.

Kontaktuppgifter och tjänster