Toimijat ovat ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella velvollisia tekemään ilmoituksia, rekisteröimään toimintansa tai hakemaan lupia. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tarvitaan ympäristölupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen, jossa on määritelty lupavelvolliset toiminnot. Ympäristölupia myöntävät kunnat ja valtion aluehallintovirastot. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Eräiden toimintojen osalta ympäristöluvan korvaa rekisteröintimenettely, mikäli toiminta täyttää tietyt kriteerit.

Yhteystiedot ja palvelut