Fortsatta tillstånd

Om byggnadsarbetet enligt bygglovet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, förfaller bygglovet. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan förlänga tillståndets giltighetstid för påbörjande av arbetet med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet eller en annan åtgärd fortfarande föreligger. För att påbörja arbetet kan tillståndet förlängas endast en gång. För slutförande av arbetet kan tiderna förlängas med högst tre år åt gången. Tillståndet söks via Esbos e-tjänst.

Åtgärdstillstånd (tillståndsbeteckning R), rivningslov (tillståndsbeteckning P) eller tillstånd för miljöåtgärder (tillståndsbeteckning T) förfaller om åtgärden inte har utförts inom tre år. 

Obs! Om det ursprungliga tillståndet har beviljats för tillfälliga byggnader eller åtgärder, behövs ett tillstånd om undantag för överstigande av fem år. Det söks hos stadsplaneringscentralen. 

Kontaktuppgifter och tjänster