Rakennusluvan jatkaminen

Jos rakennustyötä (lupatunnuksessa kirjain A, B tai C) ei saateta loppuun lupapäätöksessä määrätyssä ajassa, lupa raukeaa. Jatkolupaa voi hakea töiden aloittamiselle ja loppuun saattamiselle tai vain loppuun saattamiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Toimenpidelupa (lupatunnuksessa kirjain R), purkamislupa (lupatunnuksessa kirjain P) tai maisematyölupa (lupatunnuksessa kirjain T) raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta. 

Huom! Mikäli alkuperäinen lupa on myönnetty tilapäiselle rakennukselle tai toimenpiteelle, tarvitaan viiden vuoden enimmäisajan ylittämiseen poikkeamislupa, jota haetaan kaupunkisuunnittelukeskuksesta. 

Yhteystiedot ja palvelut