Fastighetsregister

Till uppgifterna i fastighetsregistret hör de grunddata om fastigheten som finns i det riksomfattande fastighetsdatasystemet (KTJ). Uppgifter som ska införas i fastighetsregistret är enligt lagen bland annat fastighetens areal, uppgifter om bildandet av den och när den registrerades, dess andel i samfällda områden och servitut och rättigheter som gäller den. I ett detaljplanerat område ska det i registeruppgifterna ingå också uppgifter om vilken detaljplan som gäller och hur tomten enligt detaljplanen ska användas samt en separat tomtindelning. I fastighetsregistret ska ingå även en fastighetsregisterkarta, där bland annat den gällande fastighetsbeteckningen, fastighetens gränser och gränsmärken ingår. I fastighetsregistret finns även uppgifter om områden som fastigheten överlåtit och om byggförbud som är i kraft.

Kontaktuppgifter och tjänster