Byggnadsservitut

Bygglovet kan förutsätta att servitut grundas. Med servitut avses en fastighets rätt att använda eller på motsvarande sätt utnyttja en annan fastighet. Byggnadstillsynscentralen grundar eller upplöser ett byggnadsservitut på basis av en ansökan. Servitutet grundas av en jurist.

Stiftandet av ett servitut förutsätter att de som saken gäller kommer överens om det skriftligen.  

Ett byggnadsservitut kan stiftas endast för definierade typer av servitut, som räknas upp i 80 § i markanvändnings- och byggförordningen(extern länk)

En anteckning om byggnadsservitutet görs i fastighetsregistret, varvid det binder också fastighetens blivande ägare.

Byggnads- eller tomtservitut? 

Byggnadsservitut behandlas vid byggnadstillsynscentralen.  

Om man däremot vill stifta bestående nyttjanderätt för en tomt på en annan tomts område, är det fråga om ett servitut enligt fastighetsbildningslagen (tomtservitut) som stiftas vid Esbo stads stadsteknikcentral i samband med styckningsförrättningen av tomten eller vid en separat servitutsförrättning. Närmare information om tomtservitut får du av stadsmätningens kundtjänst. (extern länk)(extern länk)

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan byggnadsservitut och servitut enligt fastighetsbildningslagen (tomtservitut). Detta gäller i synnerhet för bilplatser, sopskjul samt olika ledningar och avlopp. 

 

 

Stiftande av byggnadsservitut

Kontaktuppgifter och tjänster