Skadeersättning

Esbo stad ansvarar i vissa fall för skador som inträffat i allmänna områden. Sådana fall kan bland annat vara olyckor orsakade av gropar i gator eller halkolyckor eller fallolyckor på trafikleder som staden underhåller. En skada som inträffat i stadens område leder dock inte alltid till att staden blir skadeståndsansvarig.

För skador som inträffat på motorvägar och ringvägar samt på deras anslutningsområden ska ansökan om skadestånd göras till närings-, trafik- och miljöcentralen. För skador som inträffat på en privat fastighet ska skadeanmälan göras till fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

Ansökan om ersättning

Den som lidit en skada kan ansöka om ersättning genom att skicka nedanstående skadeersättningsblankett inklusive bilagor till adressen: Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post: kirjaamo@espoo.fi. Ansökan om skadestånd samt bilagorna som skickas per e-post ska vara sparade i pdf-format.

Skada på egendom

Vid skador på egendom och bilar ska det till ansökan fogas ursprungliga fakturor samt kvitton på betalda kostnader, bilder av platsen där skadan skedde och den skada som uppstått samt en tydlig kartbilaga där platsen har märkts ut.

Om någon annan myndighet svarar för underhållet av platsen där skadan skedde, är staden skyldig att överföra ansökan om skadestånd till den. Skadeärendet också överföras till den entreprenör som ansvarar för skadan. Sökanden informeras om överföringen av ansökan per e-post.

Personskada

Vid personskador lämnas staden ansökan om skadestånd med bilagor till Esbo stads ansvarsförsäkringsbolag.

Vid personskador ska det till ansökan fogas en bild av platsen där skadan skedde samt en tydlig kartbilaga. I ansökan ska det inte bifogas handlingar som innehåller hälsouppgifter, såsom läkarutlåtanden. Sökanden ska förvara dessa handlingar hos sig själv. Handläggaren i ansvarsförsäkringsbolag  kommer att begära dem separat.

Behandling

Ersättningsansökningarna behandlas i den ordning de kommit in. Sökanden ska lämna in allt material som hänför sig till ansökan om skadestånd tillsammans med ansökan.

Den genomsnittliga tiden för behandling av en ansökan är cirka sex månader. Under behandlingstiden kontaktas sökanden endast i undantagsfall. I enskilda fall kan behandlingstiden dock variera. Beslutet om ersättning skickas per post hem till sökanden.  

Esbo karttjänst(extern länk)

 

Hela Esbo