Den smala asfalterade vägen kantas av träd och tomternas häckar.  I vägkanten finns även den skyddade eken Leinon tammi.
Fotografi söderut från Paciusvägen.Bild: Esbo stad

Småhusområdet Högnäs

DetaljplaneringEsbo centrum

Syftet med detaljplanen är att öka det permanenta boendet i Högnäs genom att detaljplanera det som småhusområde. I planläggningen tryggas områdets kulturhistoriska, landskapsmässiga och naturvärden. Planens effekter på Grundträsks Natura-område utvärderas.

Plannamn

Högnäs

Distrikt nummer

633000

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

Stadsplaneringsnämnden beslutade 15.8.2018 att målet för områdets invånarantal skulle halveras. Målet med invånarantalet är nu cirka 260 invånare. Man beslutade att ansluta beredningen till lösningarna i generalplanen för Esbos norra och mellersta delar.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs