Den preliminära avgränsningen av planeringsområdet visas på kartbilden.

Koncept för grönområdena i Kaitans–Ivisnäs

ParkerEsboviken

I arbetet utarbetas ett koncept för grönområdena i Kaitans och Ivisnäs som ska utgöra en ram för utvecklingen och planeringen av området i framtiden. Konceptet omfattar flera olika delområden av planeringen och det görs i samverkan med användare och invånare i området.

Läge

Kaitans-Ivisnäs

Fas

Planering

Planeringsområdets läge

Planeringsområdet omfattar följande grön- och parkområden helt eller delvis: Kaitansdalen, Kaitansskogen, Ivisnäsberget, Ivisnäsåkern, Ivisnäsparken, Sälbacksåkern, Sälparken, Kutparken, Sälviksplanen och Själören.

Konceptinnehåll 

I konceptet presenteras utrymmesreservationer för olika funktioner och preliminära förslag på deras placering. Områdets delvis befintliga funktioner omfattar lekplatser, en näridrottsplats, en hundrastgård på Ivisnäsåkern och Kaitans koloniträdgårdsområde samt rörlighet i sin helhet.

I arbetet granskas områdets gång- och cykelvägar och deras utvecklingsbehov, till exempel utstakningen och belysningen av Västerbanan. Dessutom granskas behovet av förbindelser från Störvägen förbi Västmetrons schakt till det befintliga stråket. Situationen för dagvattnet i rådiket kommer att granskas och sätt för att hantera riskerna för översvämningar orsakade av dagvatten och havsöversvämningar i planeringsområdet ska undersökas. Sådana sätt kan till exempel vara lösningar som fördröjer dagvatten i grönområden och/eller parkområden. I konceptet granskas också utrymmesbehoven för den underjordiska infrastrukturen och de preliminära uppskattningarna av nödvändiga bottenförstärkningar.

Områdets värden, till exempel centrala natur- och landskapsvärden, ska identifieras. Dessutom utarbetas anvisningar för ytterligare planering för att upprätthålla och utöka den biologiska mångfalden.

Konceptet ska utarbetas på övergripande plannivå som anvisningar för en mer detaljerad planering av parker och byggnader. Park- och byggnadsplaner kommer att utarbetas för de mindre delarna av varje park under de kommande åren. Först efter dessa påbörjas byggandet. Interaktionen kommer att fortsätta också i kommande planeringsprojekt.

Växelverkan och tidsplan för genomförande 

Staden utarbetar ett koncept i växelverkan med olika intressentgrupper och invånarna i området. Som stöd för planeringen ordnades en invånarpromenad onsdag 9.11.2022 kl. 13–15. Under promenaden gick man igenom konceptets mål och ramvillkor.

Efter promenaden startade vi ett samtal på portalen dinasikt.fi. Chatten är stängd, men på dinosikt.fi kan du läsa inläggen.(extern länk)

Utkastet till koncept för grönområden i Kaitans och Ivisnäs kunde kommenteras i mars. Det kom in många bra kommentarer och utvecklingsförslag. En sammanställning av svaren på kartenkäten finns i bilagorna.

Enkätsvaren har behandlats tillsammans med planeringsgruppen och de beaktas vid färdigställandet av planen för konceptet. Den slutliga lösningen är summan av många faktorer. De frågor som har fått mest uppmärksamhet får större betydelse. Till exempel stryks en ny parkväg till Störvägen ur planen för att den rönte mycket motstånd.

Utkastet till planen för konceptet blir färdigt hösten 2023.

Konceptet för grönområden i Kaitans och Ivisnäs blir färdigt hösten 2023. Det kommer att utgöra stommen för utvecklingen av området och för de följande planeringsfaserna. I konceptet definieras i stora drag markreserveringar för olika funktioner och behov, såsom lekplatser och idrottsplatser samt gång- och cykelvägar. I konceptet identifieras också områdets värdefulla natur och landskap och i konceptet ges rekommendationer om omständigheter som ska beaktas vid den fortsatta planeringen.

Konceptet skapar en ram för utvecklingen av området. Utifrån denna man under de kommande åren främja park- och byggnadsplanering av mindre delar. Området planeras även i fortsättningen i växelverkan med områdets användare och invånare.

Kontakt information

Niina Meronen

Landskapsarkitekt+358 40 7087190Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100