Opaskarttaotteeseen on merkitty viheralueita puna-ruskealla viivalla.
Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty karttakuvassa.

Kaitaa-Iivisniemen viheralueiden konsepti

PuistotEspoonlahti

Työssä laaditaan Kaitaan ja Iivisniemen alueelle viheralueiden konsepti, joka toimii runkona alueen kehittämiselle ja suunnittelutyölle tulevaisuudessa. Konsepti kattaa useita eri suunnittelun osa-alueita ja se tehdään vuorovaikutuksessa alueen käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Sijainti

Kaitaa-Iivisniemi

Vaihe

Suunnittelu

Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualue kattaa kokonaan tai osin seuraavat viher- ja puistoalueet: Kaitaanlaakso, Kaitaanmetsä, Iivisniemenkallio, Iivisniemenpelto, Iivisniemenpuisto, Hyljemäenpelto, Hyljepuisto, Kuuttipuisto, Hyljelahdenkenttä ja Hyljeouri.

Konseptin sisältö 

Konseptissa esitetään tilavaraukset eri toiminnoille ja karkeat ehdotukset niiden sijainnista. Alueen osin nykyisiä toimintoja ovat leikkipaikat, lähiliikuntapaikka, Iivisniemen pellon koira-aitaus ja Kaitaan viljelypalsta-alue sekä liikkuminen kokonaisuutena.

Työssä tarkastellaan alueen kävely- ja pyöräliikenteen reittejä ja niiden kehitystarpeita, kuten Länsibaanan linjausta ja valaistusta. Lisäksi tutkitaan yhteystarve Sammentieltä Länsimetron kuilun ohi nykyiselle raitille. Rajaojan hulevesitilanne tarkastellaan ja selvitetään keinot, joilla hulevesi- ja meritulvariskejä voidaan hallita suunnittelualueella. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi hulevesien viivytysratkaisut viher- ja/tai puistoalueilla. Konseptissa tarkastellaan myös maanalaisen infran tilatarpeet sekä karkeat arviot tarvittavista pohjanvahvistuksista.

Alueen arvot, kuten keskeiset luonto- ja maisema-arvot tunnistetaan. Lisäksi tehdään ohjeistus jatkosuunnittelua varten luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Konsepti laaditaan yleissuunnitelmatasolla ohjeeksi tarkempaa puisto- ja rakennussuunnitteluvaihetta varten. Puisto- ja rakennussuunnitelmat laaditaan puistoittain pienemmissä osissa tulevien vuosien aikana, ja vasta näiden suunnitelmien jälkeen käynnistyy rakentaminen. Vuorovaikutusta jatketaan myös tulevissa suunnitteluhankkeissa.

Vuorovaikutus ja työn aikataulu 

Konsepti laaditaan vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa. Suunnittelutyön tueksi järjestettiin asukaskävely keskiviikkona 9.11. klo 13:00-15:00. Kävelykierroksen aikana käytiin läpi konseptin tavoitteita ja reunaehtoja paikan päällä kävellen.

Kysymyksiä konseptiin ja alueen suunnitteluun liittyen pystyi jättämään otakantaa.fi-palvelussa. Keskustelu on suljettu, linkistä pääsee näkemään käydyt keskustelut. Tästä linkistä palveluun.(ulkoinen linkki)

Vastaa karttakyselyyn verkossa

Konseptiluonnos on viety verkkoon karttakyselyalustalle, johon toivotaan mahdollisimman paljon kommentteja. Kyselyssä pyydetään kommentteja konseptiluonnoksessa esitetyistä reiteistä ja toiminnoista. Kyselyn vastaukset huomioidaan osana konseptin viimeistelyä. Valmis konsepti tulee esille hankkeen verkkosivulle kesällä 2023.

Kysely on avoinna 1.3-15.3.2023.

Vastaa kyselyyn osoitteessa:

https://new.maptionnaire.com/q/7hf88jsz3i7i(ulkoinen linkki)

Yhteystiedot

Niina Meronen

Maisema-arkkitehti+358 40 7087190Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100