Fantsby småhusområde och kanten av Esbo centralpark. I mitten av fotografiet löper Nissbacksvägen, utmed vilken planändringsområdet ligger.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet.Bild: Esbo stad

Hepmortbrinken

DetaljplaneringKöklax

Till området planeras nya småhus samt ett allmänt parkeringsområde. Området är beläget i Fantsby, utmed Nissbacksvägen. Ändringen av detaljplanen möjliggör tre nya småhustomter i det befintliga småhusområdet. Med planläggningen förbättras dessutom områdets trafikarrangemang och tillåts körning till två av tomterna via närrekreationsområdet. Planen har vunnit laga kraft 29.9.2021​.

Plannamn

Hepmortbrinken

Distrikt nummer

520802

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering040 639 3084Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs