Flervåningshus. I förgrunden park och en gång- och cykelbana.
En illustration av hur ett höghusområde i planområdet kan komma att se ut.Bild: Espoon kaupunki

Generalplanen för norra och mellersta Esbo

GeneralplaneringEsbo centrumKalajärviKöklax

Till planområdet hör cirka hälften av Esbo. Generalplanen siktar till 2050. I generalplanen bereder man sig på att Esbo kommer att växa och stärker stadsstrukturens funktionella sammanhållning genom kompletterande byggande som tar hänsyn till behovet av tjänster och genom att skapa förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik. Generalplanen godkändes delvis av stadsfullmäktige 7.6.2021. Planen har överklagats till förvaltningsdomstolen.

Plannamn

Generalplanen för norra och mellersta Esbo

Distrikt nummer

722300

Typ av markanvändningsplan

Generalplan

Fas

Godkännande

Bakgrundsuppgifter

Den nuvarande generalplanen för norra Esbo är från 1997 och den kan inte längre svara på utmaningarna i den växande huvudstadsregionen och den föränderliga staden. Den nya generalplanen är en helhet som anger var det planläggs bostadsområden, arbetsplatsområden och trafiknät under de närmaste årtiondena. När nya bostäder och arbetsplatser koncentreras till centrumen kan natur- och kulturmiljöerna i omgivningen bevaras. I generalplanen utvecklas områdets nuvarande centrum Kalajärvi och nya lokalcentrum byggs på platser med kollektivtrafikförbindelser. Samtidigt skapas förutsättningar för tillräcklig bostadsproduktion och god kollektivtrafik.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Läs om generalplanering skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen
Protokoll om generalplanen för norra och mellersta Esbo (722300) fr.o.m. 22.10.2020(extern länk).
Protokoll om generalplanen för norra och mellersta Esbo (722300) före 21.10.2020(extern länk).
Beslut som är över fyra år gamla finns i stadsarkivet.
Om du vill få del av beslutet om godkännande, be om detta skriftligt under den tid som planen är offentligt framlagd under berednings- eller förslagsskedet. Meddela ditt namn samt din e-postadress eller adress.

Nyheter:

Essi Leino

generalplanechef+358 46 8771911Teknikvägen 15, Otnäs

Anne Pitkänen

generalplanetekniker,  information om generalplaner och tillstånd att bygga i område som saknar detaljplan+358 43 8250559Teknikvägen 15, Otnäs

Aulis Palola

trafikingenjör, trafikplanering för generalplaner+358 43 8252605Teknikvägen 15, Otnäs