Detaljplanering av nya Finno centrum

DetaljplaneringEsboviken

I området planläggs ett nytt centrum med metro, bostäder, arbetsplatser, servicekvarter och rekreationsområden. Området är värdefullt för fågelbeståndet och ska skyddas. Det säkerställs att åtgärder som är viktiga med tanke på skyddet genomförs inom skyddszonerna. På tomten för energiproduktion utökas byggrätten så att det blir möjligt att ta i bruk hållbara energiformer. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 12.12.2022.

Plannamn

Finno centrum

Distrikt nummer

441501

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Godkännande

Sökande

Espoon kaupunki ja yksityinen maanomistaja

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering+358 43 8250799Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773001Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 46 8773742Teknikvägen 15, Otnäs