Ortofoto över planområdet, som avgränsas med gult.
Flygfoto över planområdet.Bild: City of Espoo

Detaljplanering av en industritomt i Juvamalmen

DetaljplaneringKalajärvi

Syftet med detaljplaneändringen är att öka tomtens byggrätt för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11. – 30.11.2021.

Plannamn

Juvamalmsgången

Distrikt nummer

711305

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. ​ Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Thúy Pham-Linko

detaljplaneingenjör050 347 5374Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt040 6369410Teknikvägen 15, Otnäs