I det trädbevuxna bostadsområdet placeras flervånings- och radhusen luftigt i harmoni med terrängens former.
Flygfoto i sned vinkel av området från väster.Bild: Esbo stad
Påverka 29.5.-27.6.2023

Detaljplan för skydd av bostadsområdet i Österstranden

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen strävar man efter att bevara särdragen för Österstrandens bostadsområde och stadsbilden samt skapa en grund för grundrenoveringen av området och underhåll av det. Området är en del av Hagalunds ursprungliga trädgårdsstad och är beläget söder om Hagalundsvägen, vid Björnvikens strand. Planområdet gränsar i öster till Hagalundsvägen. Förslaget är framlagt 29.5–27.6.2023.

Plannamn

Österstranden

Distrikt nummer

211700

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

I ändringen av detaljplanen förnyas Österstrandens gällande byggnadsplan från 1960-talet så att den motsvarar modern praxis. Man strävar efter att bevara det värdefulla byggnadsbeståndet och miljön med hjälp av skyddsmärkningar och -bestämmelser. Avgränsningarna av kvarters-, gatu- och parkområden och det planmässiga innehållet ändras till nödvändiga delar. Dessutom utreds möjligheten att ändra parkeringsområdet på adressen Åsbysket 5 till bostadsbyggande.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Minna Järvenpää

arkitekt, detaljplanering+358 43 8255187Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!