Puustoisella asuinalueella kerros- ja rivitalot sijoittuvat väljästi maaston muotoja mukaillen.
Viistoilmakuva alueesta lännen suunnalta.Kuva: City of Espoo

Itärannan asuinalueen suojelukaava

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia ja sijaitsee Tapiolantien eteläpuolella Otsolahden rannalla. Itäreunaltaan kaava-alue rajautuu Hagalundintiehen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2022.

Kaavan nimi

Itäranta

Aluenumero

211700

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Asemakaavan muutoksessa Itärannan voimassa olevaa 1960-luvun entistä rakennuskaavaa uudistetaan vastaamaan nykykäytäntöjä. Arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen pyritään turvaamaan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Kortteli-, katu- ja puistoalueiden rajauksia ja kaavallista sisältöä muutetaan tarvittavin osin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta muuttaa osoitteessa Harjuviita 5 sijaitseva pysäköintialue asuinrakentamiseen. 

Yhteyshenkilöt

Minna Järvenpää

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5187Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi