Gammelgårdsvägen, en stor ek, stolptransformator och annat landskap utmed vägen.
Fotografi av Gammelgårdsvägens landskap.Bild: City of Espoo

Bostadsområdet Neppers II

DetaljplaneringKalajärvi

Till området mellan Ring III och Pitkäjärvi planerar Esbo stad bostadsområde med närservice till båda sidorna om Gammelgårdsvägen. I planeringen tar man hänsyn till landskap, rekreationsbehov och naturvärden. Detaljplanen styr även trafikarrangemangen och bullerbekämpningen. I generalplaneförslaget till Esbos norra och mellersta delar har till området anvisat en betydande potential för kompletteringsbyggande.

Plannamn

Neppers II

Distrikt nummer

712200

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Inledning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs