Logens område på ett flygfoto. Området är skogigt.
Snedställt flygfoto av planeringsområdet från 2017.Bild: City of Espoo

Bostadshus i Logen

DetaljplaneringAlberga

Ändringen av detaljplanen möjliggör bostadsbyggande i korsningen mellan Åbovägen och Ring II. Området sträcker sig från Åbovägen till Körsbärsporten. Bostadsbyggandet i området svarar på det ökande bostadsbehovet och förtätar stadsstrukturen i enlighet med stadens mål.

Plannamn

Logen

Distrikt nummer

150527

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privat aktör och Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

Området planeras som en del av den större Gröndalshelheten. I planeringen ombesörjer man kompatibiliteten mellan byggkvaliteten och -volymen och Gröndals övriga utveckling.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Jenni Mikkola

arkitekt, detaljplanering043 825 2864Teknikvägen 15, Otnäs