Ortofoto över planområdet.
Snedbild över planområdet.Bild: Esbo Stad

Bebyggelse på parkeringsplatsen vid företagsparken Spektri i Hagalund

DetaljplaneringHagalund

Med detaljplanen möjliggörs byggande på parkeringsplatsen för företagsparken Spektri i Hagalund. På området planläggs en parkeringsanläggning och även bostadshus på den områdesdel som friläggs. Det har utarbetats tre olika idéplaner, som gäller parkeringshallarnas och de nya bostadshusens placering i området. Dessutom beaktas grönförbindelser. Programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagt 27.12.2021–25.1.2022.

Plannamn

Skogsjungfrugränden

Distrikt nummer

213212

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privat markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering (extern länk)steg för steg(extern länk). ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar(extern länk).

Aino Kuusimäki

arkitekt, detaljplanering0406365996Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs