Ungdomsfullmäktigeval hålls igen i höst!

12.9.2023 5.09
" "
Bild: Taru Turpeinen

Från och med september utlovas kandidatnominering och valvimmel, eftersom vi står inför en valhöst och valet av ett nytt ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige är enligt kommunallagen ett påverkansorgan för stadens unga vars uppgift är att vara de ungas röst i stadens beslutsfattande. I Esbo deltar de unga i betydande grad i stadens beslutsfattande, eftersom ungdomsfullmäktige har rätt att yttra sig och närvara i både stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och alla stadens nämnder. Ungdomsfullmäktige har även ett eget allmänt sammanträde en gång i månaden. Dessutom påverkar ungdomsfullmäktige genom att ge utlåtanden, ta initiativ och göra ställningstaganden samt ordna evenemang.

Målet med ungdomsfullmäktige är att öka de ungas kunskaper och färdigheter i samhällsaktiviteter och medborgarnas möjligheter att påverka. Arbetet i ungdomsfullmäktige är en lärorik upplevelse som inkluderar och aktiverar ledamöterna i samhället.

Ungdomsfullmäktigeledamöterna väljs i ett ungdomsfullmäktigeval, som förrättas vartannat år, så valvimmel utlovas igen i höst. Alla unga som under valåret fyller 13–18 år och vars officiella hemkommun är Esbo kan ställa upp och rösta i valet. Varje röstberättigad röstar på sin egen läroanstalt under skoldagen på de röstningsdagar som läroanstalterna har valt. Övriga som inte studerar på en läroanstalt i Esbo kan rösta på en servicepunkt under servicepunktens öppettider.

Valpaneler inleds i skolorna och i mån av möjlighet också på läroanstalterna när kandidatlistan har godkänts. Valpaneler ordnas ända fram till valveckan, och kandidaterna uppmuntras att bedriva valarbete under hela hösten. Kandidaterna ges möjlighet att genom ett aktivt valarbete berätta om sig själva. Dessutom kan de ordna till exempel roliga jippon för de övriga eleverna. 

Mandattiden för det ungdomsfullmäktige som väljs i valet är två år. Följande mandatperiod börjar den 1 januari 2024 och slutar vid utgången av december följande år, det vill säga den 31 december 2025. 40 fullmäktigeledamöter väljs enligt antalet röster.

Mer information om ungdomsfullmäktige och ungdomsfullmäktigevalet.

  • Ungdomstjänster