Esbo stad och Esbo bostäder Ab fick erkänsla för utveckling av ARA-boende

23.5.2023 12.28
Tre personer poserar med priset.
På Esbo stads vägnar mottogs priset av bostadschef Anne Savolainen, projektdirektör Mikko Kivinen och planeringschef Liisa Ikonen.Bild: Videomakers Oy

Esbo bostäder Ab och Esbo stad har fått årets erkänsla för utveckling av ARA-boende. Erkänslan gäller en övergripande, långsiktig och innovativ utveckling av Södriks bostadsområde. Utvecklingen av ARA-boende till rimligt pris i Södrik har varit exemplariskt, mångsidig och modig.

Stadens helägda bolag Esbo bostäder och staden har redan i över tolv års tid jobbat långsiktigt med en förnyelse av Södrik. Under utvecklingens gång har staden ändrat detaljplanen för området. Förutom Esbo bostäder Ab och Esbo stad har också företagen NAL Asunnot Oy och Avara Oy deltagit.

Bland annat har gamla bostadshus som nått slutet av sin livslängd rivits och nya energieffektiva byggnader byggts i stället. De nya bostäderna motsvarar bättre invånarnas nuvarande behov.

Parterna har balanserat mellan hyres- och ägarbostäder i Södrik. ”Förnyelsen i Södrik kan användas som modell för att eliminera eller minska segregation också i andra områden”, säger överdirektör Hannu Rossilahti på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Södrik har också fått erkänsla tidigare. Miljö- och byggnadsnämndens samt miljö- och byggnadstillsynscentralens Hurra-pris för byggd miljö gick till höghuskvarteren vid Kirstibacken i februari 2023. Hurra-priset är Esbo stads erkänsla för en aktuell, särskilt förtjänstfull och lyckad gärning i den byggda miljön.

Intensivt samarbete är centralt

Utvecklingsarbetet inleddes 2013 när en detaljplaneändring med projektnamnet Suvelan Onni startade som ett resultat av samarbete mellan Esbo stad och Esbo bostäder. Målet var att förbättra stadsbilden, utveckla den sociala sammanhållningen och att bostädernas besittningsformer skulle bli mångsidigare. Dessutom var avsikten med planändringen att möjliggöra en ny gångbro för att förbättra gång- och cykelförbindelserna mellan Södrik och Esbo station.

”Tacket för saneringen av storkvarteret hör i princip till Esbo bostäder! Utan Esbo bostäders starka vision om utvecklingen av storkvarteret skulle ett så fint projekt som Suvelan Onni inte ha uppstått”, konstaterar planeringschef Liisa Ikonen på Esbo stad.

Utvecklingen av Södrik har lett till en positiv förnyelse av stadsdelens rykte. Stadsdelen utvecklas också i framtiden.

”Nu väntar vi på att den ny Kirstibron ska byggas”, fortsätter Ikonen.

ARAs pris uppmuntrar till utveckling av boendet

Med sitt årliga pris vill Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppmuntra kommunerna, hyreshussamfunden och andra aktörer att utveckla ARA-bostadsbeståndet och boendeförhållandena på ett övergripande, långsiktigt och innovativt sätt. Vinnaren har förtjänstfullt utvecklat boendet mångsidigt och modigt, även i en ekonomiskt svår omvärld.

  • Stadsutveckling
Esbo centrum