Planeringen av Skogstomtens område framskrider i växelverkan med invånarna

21.2.2023 10.46Uppdaterad: 22.2.2023 11.13
Ljusa flervåningshus och träd längs gatan.
De ljusa och slingrande fasaderna ger rytm åt kvartersutsikten och affärslokalerna vid stenfoten bygger en fungerande stadsmiljö.Bild: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Planeringen av Skogstomtens område i Ängskulla i Esbo har framskridit i nära samarbete med projektets olika aktörer. Utifrån invånarresponsen har man i planförslaget bland annat tagit hänsyn till omgivningens grönska och sett över placeringen och i viss mån omfattningen av byggandet. Staden har ordnat flera interaktionstillfällen och redan under samarbetet utarbetades planens mål.

Skogstomtens område ligger i omedelbar närhet av Idrottsparkens metrostation vid korsningen mellan Havsvindsvägen och Björkmankansvägen.
"De nuvarande ägarna av kvarterets flervåningshus i området har föreslagit att riva låghus i dåligt skick och i stället planera nytt byggande. Esbo stads mål är att koncentrera byggandet till goda kollektivtrafikförbindelser och främja byggandet av en hållbar stad. Därmed lämpar sig förslaget också väl för stadens mål", säger Toni Saastamoinen, arkitekt vid Esbo stadsplaneringscentral.

Syftet med planen är att samordna skalorna för småhusen och flervåningshusen i Bågparken. Längs Björkmankansvägen är byggnaderna ungefär lika höga som de som finns på Bågparkens sida. De högsta byggnaderna kommer att ligga i mitten av kvarteret, och på kvartersnivå sluttar byggnaderna ner mot småhusområdet.

Invånarna önskar högklassigt och grönt byggande med tanke på stadsbilden

I responsen från invånarverkstaden och planpromenaden har man bland annat önskat närservice på marknivå samt ett grönskande område där byggnaderna sluttar mot småhusområdet. Man har också fäst uppmärksamhet vid planeringen av gårdsområden och andra grönskande områden. Byggandet och hanteringen av miljön styrs till en småskalig lösning som innehåller detaljer och som stöder trivseln i omgivningen särskilt med promenader i åtanke. Med hjälp av verktyget Viherkerroin styrs användningen av gröna element till exempel genom att gynna buskar och träd i stället för enbart gräsmattor, vilket också främjar stadsområdets anpassning till klimatförändringen.

Uppfattningen om byggnadernas höjd minskas bland annat genom terrassering, indragna översta våningar och slingrande fasader. Vi strävar efter att skydda träden från byggandet och bevara dem. Ek och annat trädbestånd i dikesfåran kommer att bevaras så mycket som möjligt i det planerade parkområdet väster om kvarteret för att säkra flygekorrarnas rutt.

Parkeringsanläggningen har planerats till ett gemensamt centrum där det kunde finnas till exempel en padelplan, en cykelverkstad samt gemensamma och kommersiella lokaler. I fasaderna undviker man kompakthet och massivitet och eftersträvar en mer levande och grönskande stadsbild, vilket invånarna också önskat i responsen. Byggnaden är planerad att täckas med klängväxter. Ett grönt tak eller solpaneler planeras också till taket.

Klimatsmarta lösningar

Under planeringsarbetet har man funderat på flera klimatsmarta lösningar såsom jordvärme, materialåtervinning, en grönmiljö av hög kvalitet och att minimera utsläppen från byggandet. Dessutom är det möjligt att placera solpaneler på parkeringsanläggningens fasad och på bostadshusens tak.

I planlösningen strävar man också efter att beakta den hållbara mobiliteten genom att placera bilplatserna något längre bort från bostäderna. Områdets centrala läge gör det möjligt att gå, cykla och åka kollektivtrafik i det dagliga livet. Genom planbestämmelsen säkerställs också byggandet av en högklassig cykelparkering.

"Målet med planen är att planera byggnader som klarar tidens tand, det vill säga att göra byggnaderna flexibla så att deras livscykel blir så lång som möjligt. Klimatsmarta lösningar minskar koldioxidutsläppen från byggandet. Den mest klimatsmarta gärningen är att byggnaden inte behöver rivas på en lång tid", berättar Saastamoinen.

Stadsplaneringsnämnden behandlar framläggandet av Skogstomtens detaljplaneförslag på sitt möte den 1 mars 2023.

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 1.3.2023 / Ärendenr 5(extern länk)

Läs mer om Skogstomtens detaljplanering

  • Planläggning
Hagalund