Planeringen av Gäddviks centrum inleds

18.1.2023 7.27
Nya vita höghus längs gatan.
Fotografi av Gäddviks köpcentrum från söder.Bild: ArkkitehditNRT

Nya bostads- och affärsbyggnader planeras på platsen för köp- och affärscentret i Gäddvik. Planeringen är i inledningsskedet och invånarna har möjlighet att bekanta sig med planerna och kommentera dem under planläggningens gång.

Planeringsområdet ligger i centrum av Gäddvik i närheten av korsningsområdena vid Gäddviksgatan, Gäddbergsvägen och Gäddviksstranden. På platsen finns numera ett köpcentrum i en våning som färdigställdes år 1962 samt ett köpcentrum i två våningar från år 1990.

Ändringen av detaljplanen har sökts av områdets markägare tillsammans med YIT Suomi Oy. Dessutom har gatu- och torgområden som ägs av staden samt parkeringsplatserna vid Haukilahden Seniorikoti och Esbo bostäder anslutits till planeringsområdet för att centrum ska kunna planeras som en enhetlig helhet.

Affärslokaler, bostäder och en trivsam miljö för fotgängare

Stadens mål är att säkerställa att nybyggnaden tjänar stadsdelens utveckling samt behoven hos dem som bor och uträttar ärenden i området. Under detaljplanläggningen undersöker man hur byggandet kan anpassas till den nuvarande stadsbilden så bra som möjligt. Centrumkvarteret skulle också stödja funktionerna i närmiljön.

Genom det nya bostadsbyggandet och moderna affärs- och servicelokaler vill man skapa förutsättningar för ett levande centrum. I området planeras en högklassig miljö där det är lockande att promenera och cykla. Affärslokaler, torget och grönskande gårdar som öppnar sig mot gatan ger liv åt stadsbilden. Parkeringsplatser byggs också under marken och trafikarrangemangen förbättras.

Invånarna har möjlighet att delta redan i början av planläggningen

Stadsplaneringsnämnden ställde upp mål för detaljplaneändringen den 19.1.2022. Utifrån dessa har beredningen av planändringen inletts. Stadsplaneringscentralen bereder programmet för deltagande och bedömning härnäst. I den presenteras också de mål som nämnden har fastställt och de preliminära referensplanerna. Referensplanen har utvecklats under våren och hösten och den senaste planen har presenterats för den lokala invånarföreningen. Programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet läggs fram till påseende 23.1–21.2.2023.

Områdets invånare, markägare, företagare och andra intressenter har då möjlighet att bekanta sig med de preliminära planerna och ge sin åsikt om dem medan de är framlagda. I början av året ordnas också ett invånarevenemang om planerna där man kan diskutera området med detaljplanerarna. Planerarna beaktar denna respons när de bereder planförslaget.

Stadsplaneringscentralen informerar om framläggandet genom en kungörelse, på planens webbplats och per brev till de närmaste grannarna.

  • Planläggning
Hagalund