Kulturhandledare vägleder till framgångar i gymnasievärlden

13.12.2022 11.54

I början av läsåret 2022–2023 tog man steg i en ny riktning inom gymnasieutbildningen i Esbo, när fyra kulturhandledare – Donya Hajali, Elena Junnila, Shan Zhu och Hamse Mohamed – inledde arbetet inom projektet Framgång genom handledning. Förutom finska använder kulturhandledarna för gymnasieskolorna i Esbo sitt eget modersmål, det vill säga arabiska, ryska, kinesiska och somaliska, som arbetsspråk.

– Den flerspråkiga kulturhandledarkvartetten står i centrum för projektet Framgång genom handledning. Projektåret är redan i full gång och just nu pilottestar vi kulturhandledningens verksamhetsmodell och metoder i finskspråkig gymnasieskolorna i Esbo, säger projektsamordnaren Kerttuli Punkari från Esbo stad.

Projektet Framgång genom handledning inom gymnasieutbildningen i Esbo leds av enheten för utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster i Esbo. Finansieringen kommer från Utbildningsstyrelsens nationella kvalitets- och tillgänglighetsprogram för gymnasieutbildningen.

Pilotprojektet söker bästa praxis i Esbos finskspråkiga gymnasieskolor

Pilotprojektet för kulturhandledningens verksamhetsmodell och metoder innebär att kulturhandledarna samarbetar med personalen vid gymnasieskolorna och testar de bästa metoderna för kulturhandledning i Esbo. Kulturhandledarens arbete omfattar individuell handledning av gymnasieeleverna, men också handledning av grupper i samarbete med lärare och studievägledare.

– Gymnasierna i Esbo är mycket unika som lärgemenskaper, och därför kan mycket olika interventioner inom kulturhandledningen fungera vid olika gymnasieskolor. Förutom för ungdomarna och lärarna är kulturhandledarna även tillgängliga för gymnasieelevernas vårdnadshavare, vid behov på deras eget modersmål, säger Kerttuli Punkari.

I Esbo är kulturhandledarna redan bekanta från handledning och stöd i den grundläggande utbildningen. För närvarande arbetar i grundskolorna fyra kulturhandledare. Inom gymnasieutbildningen är kulturhandledare vardag i Helsingfors, där de arbetar under titeln flerspråkig handledare. 

Gymnasieeleverna, lärarna och vårdnadshavarna som kulturhandledningsklienter

Så vad gör en kulturhandledare på en gymnasieskola i Esbo? I kulturhandledarens kompetens betonas mångprofessionellt samarbete och interaktion med eleverna och hela skolans personal med ett kultursensitivt arbetssätt. I frågor kring gymnasiestudierna hjälper man både elever och vårdnadshavare, på finska och på deras modersmål.

– I de flesta fallen behöver vårdnadshavare med invandrarbakgrund information om gymnasiekulturen och det finländska utbildningssystemet, som de inte känner till sedan tidigare. Studentskrivningarna och den ungas fortsatta studier intresserar mycket, säger Donya Hajali, kulturhandledare inom gymnasieutbildningen i Esbo, som betjänar kunderna både på flytande finska och på arabiska. Donya Hajali känner väl sina kunder, flerspråkiga och mångkulturella familjer, hon är ju också själv invandrare i Finland och född i Syrien. Som fyrabarnsmamma vet hon hur viktigt det är som vårdnadshavare att få information om barnets studier i det nya hemlandet. Tidigare har hon arbetat som kulturhandledare inom den grundläggande utbildningen i Esbo.

Ungdomarna kan kika in hos kulturhandledaren till exempel under rasten och prata om olika saker som rör gymnasiestudierna, arbetslivet eller fritiden, till exempel ansökan till universitetsstudier, sommarjobb eller hur man skriver ett bra CV. Också i relationsfrågor, både glädjeämnen och sorger, finns det mycket att prata om. Och när samtalet väl kommit igång, kan det fördjupas till mer allvarliga ämnen såsom ångest, ensamhet, mobbning…

Det bästa psykiska stödet för en ung människa är att den vuxna bara har tid att lyssna. Alla samtal med kulturhandledaren är konfidentiella. Det betyder att den ungas angelägenheter inte diskuteras med andra, om inte hen ger sitt tillstånd till det.

Kulturhandledning gynnar hela lärgemenskapen

Kulturhandledarna arbetar som experter på kultursensitivt stöd och handledning i gymnasiets vardag där tempot är högt. Lärare kan ta kulturhandledaren som sin partner till lektioner där man till exempel behandlar kulturkrockar och fostran i hemmet i olika kulturer, på allmänt plan och även via deltagarnas egna erfarenheter. Kulturhandledaren kan också till exempel arbeta som tolk på skolans föräldramöten eller andra möten i skolan. För vårdnadshavarna ordnas utbildning i användningen av Wilma och webbtjänsten Opintopolku.

Gruppbildning, känslomässiga och sociala färdigheter, engagemang för att minska frånvaro, förebyggande av diskriminering… Förutom individuell handledning och stöd är kärnan i kulturhandledarens arbete att stärka känslan av gemenskap mellan ungdomar och vuxna från olika kulturer.

– Som kulturhandledare på gymnasiet arbetar jag för att se till att den unga gör framsteg i sina studier och har det bra i skolan. När ungdomarna mår bra, mår också lärarna bra, säger kulturhandledare Donya Hajali.

Kulturraster, mångkulturella fester, internationella gäster från universitet och studerandes berättelser… Evenemang som man planerar och genomför tillsammans, olika kulturjippon samt dialog över årskurserna och över yrkeskårs- och läroämnesgränserna främjar vi-andan inom gymnasiegemenskapen. I slutändan gagnar kulturhandledarens närvaro och det kultursensitiva stödet och handledningen alla, när välbefinnandet återkommer i goda studieresultat. I lärgemenskaper finns det aldrig för mycket av detta arbete.

Lue lisää lukiokoulutuksesta ja kulttuuriohjaajista

Mer information

Planerare, Projektet Framgång genom handledning i Esbos finskspråkiga gymnasier
Kerttuli Punkari
puh. +358 40 6364876
kerttuli.punkari@espoo.fi

Chef för utbildningstjänster
Jaakko Turpeinen
p. +358 46 8773903
jaakko.turpeinen@espoo.fi

 

  • Gymnasieutbildning
  • Fostran och lärande