Kulturnämndens beslut 22.11.2022

29.11.2022 8.03

På sitt sammanträde i november behandlade nämnden bland annat Esbos kulturmiljöprogram.

Esbos kulturmiljöprogram

Kulturnämnden antecknade för kännedom Esbos kulturmiljöprogram (ESKO).

Kulturmiljöprogrammet är ett redskap för de anställda på Esbo stad som jobbar med kulturmiljöer och med att skydda dem samt för de Esbobor som är intresserade av ämnet. Programmet bygger på Berättelsen om Esbo, på programmet KulturEsbo 2030 och på målen i programmet Ett hållbart Esbo. Det styr hur miljöns särdrag identifieras, bevaras och utnyttjas för att utöka Esbobornas välbefinnande och för att stärka den gemenskap som bygger på orten. 

Kulturnämndens tredje delårsrapport över budgeten och strategin för 2022, situationen 31.10.2022

Kulturnämnden antecknade för kännedom delårsrapport 3 om utfallet av budgeten och strategin för resultatenheten för kultur.

Taito Etelä-Suomi, godkännandet av läroplanen för den allmänna lärokursen i slöjd

Kulturnämnden beslutade godkänna hantverks- och formgivningsskolan Taito Etelä-Suomi som aktör inom slöjd i grundläggande konstundervisning i Esbo och godkänna aktörens läroplan från 22.11.2022.

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om de övriga ärendena enligt föredragningslistan.

  • Kulturnämnden